Switch to English
?

Építészmérnöki Kar / Magyar nyelvű nappali képzés

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező tantárgyak BSc képzés

Kötelező tantárgyak 5 éves képzés, tervezési szakirány

Kötelezően választható tárgyak 5 éves képzés, tervezési szakirány

Kötelező tantárgyak 5 éves képzés, műszaki szakirány

Tervezési tárgyak

Szabadon választható tantárgyak

Kifutó képzés tárgyai

Kötelező tárgyak

Építőipari Szakmai Gyakorlat

A 2014. előtt teljesített szakmai gyakorlatokra a korábbi feltételek vonatkoznak!

A 2014.-től teljesített szakmai gyakorlatok kiírása innen letölthető

A 2014. január után teljesített kivitelezés szakmai gyakorlat elfogadása az alábbiak szerint módosul:

 

Célja:

Az építőipari szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatóság a képzési idő alatt egy-egy építőipari területen való szakmagyakorlással megfelelő rálátásra tegyen szert, illetve a képzés hátralévő részében valamint pályakezdésnél hasznosítható tapasztalatokat szerezzen.

Ideje:

Építőipari szakmai gyakorlat teljesítése a BSc és az osztatlan 5 éves képzéseken kötelező. A szakmai gyakorlat ideje összesen 4 hét, amelyet a 2. és 9. félév között lehetséges és a 6. félév után javasolt teljesíteni. Az aláírást a gyakorlat részletekben való teljesítése esetén is csak a teljes gyakorlati idő teljesítése után lehet megszerezni.

Helye:

Kivitelezés szakmai gyakorlatot építéshelyen vagy egyéb építőipari tevékenységet végző (pl. beruházás-előkészítő, lebonyolító, ingatlanfejlesztő) cégeknél kell eltölteni, a hallgató tudásszintjének megfelelő munkakörben. A gyakorlatot olyan cégnél lehet végezni, amelynek tevékenységi körébe az adott szakmai tevékenység (pl. kivitelezés, lebonyolítás, ingatlanfejlesztés) beletartozik, és a cég működése, valamint a hallgatók gyakornokként való alkalmazása a cégnél a hatályos jogszabályi kereteknek megfelelő.

Mivel a tervezőirodai gyakorlat az Építészmérnöki Kar külön rendszerben kezeli, az Építőipari Szakmai Gyakorlat nem teljesíthető tervezőirodai és ahhoz kapcsolódó feladatkörökben (pl. tervezés, felmérés, tervezői-művezetés).

Fent leírtak alól kivételt képeznek azok az egyes tanszékek által szervezett építő-, alkotó- és felmérő- táborok, amelyek szervezői az Építéskivitelezési Tanszékkel erről előzetesen egyeztettek. Az ilyen táborokon való részvétel a kötelező négy hetes gyakorlati időből legfeljebb egy hetet tehet ki. A a szervezők kötelesek gondoskodni

Mivel a tervezőirodai gyakorlat az Építészmérnöki Kar külön rendszerben kezeli, az Építőipari Szakmai Gyakorlat nem teljesíthető tervezőirodai és ahhoz kapcsolódó feladatkörökben (pl. tervezés, felmérés, tervezői-művezetés).

A cégeket a hallgatók maguk keresik, az Építéskivitelezési Tanszék részéről . A gyakorlati idő külföldön való eltöltése is lehetséges, erről angol nyelvű, vagy hitelesített magyar fordítással ellátott igazolást kell hozni.

Az elfogadás módja:

A teljesítés módja az Építőipari szakmai gyakorlat nevű tárgy NEPTUN rendszerben való felvétele, valamint ugyanabban a félévben a teljesítésről szóló igazolás és a tanszéki honlapon található kiírás szerinti beszámoló benyújtása a gyakorlat tanszéki felelősének.

A szakmai gyakorlat beírási rendje:

A négy hét teljesítését és az erről szóló igazolás megszerzését követő egyik félévben az alábbiakban megjelölt (a képzésnek megfelelő) tárgyat kell felvenni:

kifutó képzés:
BMEEPEK5800 Építőipari szakmai gyakorlat

új BSc és az osztatlan 5 éves képzések:
BMEEPEKA580 Építőipari szakmai gyakorlat

A tárgyat csak egy alkalommal kell felvenni, ennek legkorábbi ideje az összes igazolás megszerzése utáni félév, legkésőbbi a diplomafélév. A gyakorlatot a tárgy felvételének félévében az igazolás leadásával egyidejűleg aláírásként írjuk be a NEPTUN-ba.

Az igazoláshoz használandó formanyomtatvány és a beszámoló részletes tartalmi leírása itt letölthető.

Az igazolások leadásának módja:

Az igazolások leadására minden félév végén a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség, a tanszéken kihelyezett gyűjtőben. Az igazolások elfogadásával kapcsolatos információkat a tanszék folyosói hirdetőin tesszük közzé, illetve a hallgatókat a NEPTUN rendszeren keresztül értesítjük. A helytelen időben leadott vagy nem megfelelő helyen hagyott igazolásokért a tanszék nem tud felelősséget vállalni!

Akinek a kivitelezés szakmai gyakorlatát a tanszék korábban elfogadta, és az indexbe az erről szóló bejegyzést már megkapta, arra a fentiek nem vonatkoznak, azok számára a tárgy felvétele nem szükséges!

2016. január.

Klujber Róbert

a kivitelezés szakmai gyakorlat felelőse

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ALAPISMERTETEK
[BMEEPEKA501]
Dr. Vidovszky István

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

BMEEPESA301

Heti óraszám (ea+gy):

2

Félév:

5 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Zárthelyi

Érdemjegy:

Zárthelyi

Létszámkorlát:

-

A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat bevezesse az épületek, építmények megvalósításának, kivitelezésének kérdéseibe. Tárgyalja az építési folyamatot és az abban részt vevők szerepét, feladatát, az építtető, a tervező és a kivitelező kapcsolatát. Bemutatja, és egyszerű példákkal szemlélteti a kivitelezést megelőző, annak tervezésére és költségeire ható fontosabb mérnöki tevékenységeket, mint pld. a geodéziai és talajmechanikai vizsgálatok, a környezetben végzett állapotfelvételek jelentőségét. Foglalkozik az építési vállalatok jellemzőivel, a kivitelezés szereplőinek feladataival, jogállásával.

Részletesen ismerteti a kivitelezés tervezésének folyamatát, az építési szerződéskötés műszaki előkészítését, az építésfinanszírozás és az építési árképzés alapjait, valamint a kivitelezés dokumentumait. Bevezeti és példákkal illusztrálja azokat a fogalmakat, amelyeket a későbbi szaktárgyak részletesen is fognak tárgyalni: a térbeli és időbeli organizáció, az építési helyszín gépesítése, a technológiák és termékek kiválasztásának szempontjai, a minőségbiztosítás. Bemutatja az egyes tényezők fontosságát, hatását a kivitelezés időtartamára, költségére és az elkészült szerkezetek minőségére. Tárgyalja az építési helyszín kialakítását, a munkahellyel, munkavégzéssel illetve a környezettel kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, feladatokat.

Háttéranyagok

2018 őszi félév: Tantárgy tematika

Órai anyagok

BERUHÁZÁS-MENEDZSMENT
[BMEEPEKT601 BMEEPEKK601 és BMEEPEKK602]
Rostás Zoltán

Kreditpont:

2/4/2

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKA501

Heti óraszám (ea+gy):

2+0/2+2/0+2

Félév:

6 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Zárthelyi; jelenlét a gyakorlatokon

Érdemjegy:

Vizsga, zárthelyi

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja az, hogy a hallgatók megismerhessék azt az építési folyamatot, amelyben építészmérnök végzettséggel különféle feladatkörökben és jogosultságokkal vehetnek majd részt.

Az építés célja valamilyen társadalmi, gazdasági probléma felvetése illetve arra egy, építést is magában foglaló optimális válasz megadása. Ennek a nagy társadalmi-gazdasági kérdés-felelet játéknak – nevezzük ezt építés-beruházásnak - egyre kiforrottabb szabályai és módszerei vannak. Ezt kívánja feltárni, bemutatni a tárgy – annak társadalmi/intézményi, jogi/szabályozási, gazdasági/financiális és funkcionális/műszaki kontextusában.

Elméleti megalapozásként a projekt fogalom köré szerveződő tudományokat használjuk fel: projekt-menedzsment, értékelemzés, erőforrás-gazdálkodás, stb. Ezeket a tárgy elején bemutatva a második részben rátérünk az építési gyakorlatra: hogyan alkalmazhatóak ezek az építési projekt négy fázisában: az előkészítésben, a tervezésben, a megvalósításban illetve az üzemeltetés/használat során.

A Műegyetem elvárásainak és hagyományainak megfelelően az előadások második felében egy-egy nagyon konkrét, gyakorlati részfeladat elsajátítását teszi lehetővé: mindmap használata, érték- és funkcióelemzés, időbeli tervezés, erőforrások allokációja, költségvetési részfeladatok – mindezt úgy, hogy az épülettervező építészek számára a tervezési folyamathoz kapcsoló információk, eljárások alkalmazhatóak legyenek tervezési feladataik során.

A tárgykódok értelmezése:

Módszertan

1. minél több példa bemutatása – lehetőleg az építészeti tervezés folyamatához kapcsolódva (LEARNING BY EXAMPLES)  

2. a módszeresség erősítése – minden óra egy „kis módszer” elsajátításának lehetősége is (LEARNING BY DOING)  

3. kidolgozandó, reális feladatokon alapuló dokumentumok – a szakismeret, szaktudás integrált alkalmazása – házi feladatok, önálló munkavégzés és információszerzés

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések:

A tananyag elsajátítása és az alkalmazási készség egyrészt az összefüggő féléves gyakorlati feladaton keresztül mérhető, az adott struktúrájú megvalósíthatósági tanulmány értékelésével. Az elméleti ismeretek ellenőrzése írásbeli beszámolón keresztül történik. A kérdéssor és a tervezéssel megoldandó feladatra az előadások és a jegyzetek alapján lehet felkészülni.

Háttéranyagok

2014 tavaszi félév: Tantárgy adatlap

Tantárgy honlapja

Korábbi

2012 tavaszi félév: Beruházási Projekt Menedzsment előadások és gyakorlatok

Előadási fóliák

Kötelező irodalom:

Építési technológiák folyamattervezése
[BMEEPEKA701]
Klujber Róbert

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKA501

Heti óraszám (ea+gy):

2+2

Félév:

7 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Órai feladatok, Zárthelyi

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az építéshelyi kivitelezés technológiai hátterét. E célnak megfelelően a tárgy bemutatja a megvalósítás folyamatának tervezéséhez (modellezéséhez) szükséges technológiai összefüggéseket. A tárgy ismerteti a tervezés során felmerülő műszaki megvalósíthatóság problémakörét, bemutatja az alkalmazott tervezési módszertant a műszakilag megvalósítható épület érdekében. Részletesen ismerteti az építéstechnológiai folyamatok műszaki hátterét, a termékalkalmazás műszaki szabályrendszerét. A tárgy tartalmazza a technológiai folyamatok tervezésével kapcsolatos alapvető ismeretanyagot (erőforrás igények, technológiák idő és térbeni összefüggései), valamint a technológiák irányításához és ellenőrzéséhez tartozó főbb szabályrendszert és módszertant. Bemutatásra kerülnek a technológiák építéshelyi alkalmazásának feltételrendszere, (szállítás-, tárolás-, és emeléstechnológia) valamint az építéstechnológiák főbb környezetvédelmi és munkabiztonsági kérdései.

Háttéranyagok

2016 Előadás fóliák

Korábbi előadás fóliák

Jegyzet

Építési technológiák minőségirányítása
[BMEEPEKK801]
Wiesner György

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKA701, BMEEPESA501

Heti óraszám (ea+gy):

2-2

Félév:

8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

 

Érdemjegy:

 

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a hallgatók emelt szinten ismerjék az építéshelyi kivitelezés irányító és ellenőrző tevékenységeit, azok előkészítési, felmérési és átadási feladataiban a tervező építész szerepével bővítsék ismereteiket. Az egyes technológiákon belül a technológiához kapcsolódó mennyiség számítás elveit, a teljes épület építéstechnológiai folyamatát a kivitelezés ellenőrzési szemszögéből mélyítsék el. Ismerjék a szervezésből származó építési hibákat és azok elkerülésének eszközeit. Találkozzanak a technológiai folyamatok normarendszereivel, ismerjék meg azok felmérési és ellenőrző szerepét, lássák ezek alkalmazását a kivitelezési folyamatokban résztvevő irányító szakemberek (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, projektkoordinátor) munkájában. Szerezzenek tudást a kivitelezési munka irányítás és lebonyolítás szakmai jogszabályi háttéréről, annak működési elvéről.

Háttéranyagok

2014 tavaszi félév:

Korábbi háttéranyagok

Összetett építési projektek
[BMEEPEKS901]
Dr. Vidovszky István, Huszár Zsolt

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

Szakirányválasztás

Heti óraszám (ea+gy):

2

Félév:

9 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

 

Érdemjegy:

 

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a hallgató komplex jelleggel tudja alkalmazni az eddig tanult ismereteit egy-egy kiemelt, és összetett építési feladat technológiai és szervezési megoldásainál. Fontos, hogy bevezetést adjon olyan szakterületek világába is, melyek ma még talán a periférikus látóterünk szélső szegmenseiben találhatók, de a dinamikusan fejlődő és a piaci változásokra leggyorsabban reagáló építőiparban, ill. az Európai Unióval történő lépéstartásban ezek megkerülhetetlen folyamatokká válnak. Az urbanizált világunkban a beépíthető telkek csökkenő száma és ugyanakkor ezzel a folyamattal fordítottan arányban álló gépkocsiparkunk rohamos gyarapodásának az egyetlen jövőbe mutató megoldása a mélyülő és egyre több és többszintes mélygarázsok építése. Ezek az építési feladatok azonban már más fajta szemléletet, és más fajta irányt kell, hogy mutassanak a jövő építészei számára. A beruházók és megrendelők haszon - orientált, dinamikus, a legkorszerűbb technológiát felsorakoztató világában sem felejthető el az építész alkotó feladata, ami azt is jelenti, hogy a múltat, a hagyományt ápolni és tisztelni kell. Ehhez nyújt komplex szakmai ismereteket a tárgy építési projektek elemzésével, összekapcsolva az építési technológiákat a költség-, az időbeliség és a megvalósítás térbeliségének vonzatával.

Háttéranyagok

ÉPÍTÉS- és tervezésgazdaságtan
[BMEEPEKA801]
Rostás Zoltán

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

BMEEPLAA401

Heti óraszám (ea+gy):

2

Félév:

7/8 (őszi6tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

 

Érdemjegy:

 

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja a „Beruházás-menedzsment” c. tárgyban megismert építési folyamat gazdasági alapjainak vizsgálta, elemzése – különös tekintettel az előkészítés és a tervezés során felmerülő gazdasági (és ezzel szoros összefüggésben lévő társadalmi, jogi, szervezési és technológiai) kérdésekre. Ennek alapját a döntéstámogatás tudománya adja. Az építészmérnök feladata az építtető döntéseinek előkészítése, támogatása, elemzése és végrehajtása. A döntéstámogatásban való jártasság az építtető bizalmának egyik legfontosabb eleme: célunk, hogy az építészmérnök legyen az a bizalmas tanácsadó, akivel az építtető meg tudja osztani a gondjait – hogy azután közösen, együttműködve optimális épületet tudjanak létrehozni. Minden felépítendő épület része lesz a (nemzeti) ingatlanvagyonnak. Tudnunk kell, hogyan működik az az ingatlanpiac, amelyben dolgozunk. Tudnunk kell, hogyan működik az az építési piac, melyen tanácsadó, programalkotó, tervező, kivitelező és ingatlangazdálkodó építészként tehetségünk legjavát adjuk egy-egy épület megvalósításához. A piacok sajátosságai mellett azok szereplőit, a gazdasági szervezeteket is meg kell ismernünk - kis építészirodáktól egészen a nemzetközi ingatlanfejlesztő cégeken át a különféle típusú kivitelező vállalkozásokig – hiszen ezekben fogjuk szakmai életünket élni. Az előadásokon korlátozott mértékben, de fel kívánjuk készíteni a hallgatókat néhány alapvető gazdasági számítás, elemzés elvégzésére az előkészítés, a tervezés és a megvalósítás döntéseinek támogatásához, konkrét feladatok, példák bemutatásával.

Építésjogi és igazgatási ismeretek
[BMEEPEKB801, EPEKO901]
Dr. Bankó Sándor, Klujber Róbert

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2

Félév:

8/9 (tavaszi/őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

ZH

Érdemjegy:

B801 tárgy, O901 tárgy:évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy oktatásának célja: az itt szerzett ismeretek birtokában a hallgató képes legyen egy jogásznak jogi szaknyelven elmagyarázni a problémáját, s kontrollálni a jogász adta megoldást. Az egyszerűbb ügyiratokat a hallgató maga is el tudja készíteni. További cél, hogy a kurzuson szerzett ismeretek eredményeként a hallgató jobban eligazodjon szűkebb-tágabb társadalmi környezetében, megfelelő jogi kultúrával rendelkezzen. A fenti célok elérése érdekében, az előadások során a hallgató megismerkedik a hatósági jog legfontosabb ismereteivel, a legfontosabb építésigazgatási eljárások menetével, fordulópontjaival, iratmintáival, jogorvoslati lehetőségeivel. Minimális tulajdonjogi és kötelmi jogi alapozást követően, a tervezési és az építési szerződés problematikáját, az építési folyamat jogi szabályozását kísérheti végig.

Előadások anyagai:

Szakirodalom:

Szigorlat
[BMEEPEKS999, BMEEPEK8636]
Dr. Vidovszky István

Tervezési tárgyak

JELENTKEZÉS KOMPLEX TERVEZÉSI TÁRGYAKRA

Kedves szerkezeti szakirányos és bsc képzéses Kollégák! Tanszékünkre, komplex tervezési tárgyakra 2014. január 10-ig a tanszék előterében elhelyezett jelentkezési lapon várjuk jelentkezésüket. Az elbírálás a személyesen bemutatott portfóliók alapján történik, január 13-án vagy január 16-án 10 órától 12 óráig. Üdvözlettel: Kőnig Tamás DLA, Wagner Péter DLA, Tőkés Balázs

Építéskivitelezési feladatrész feladatkiírás minden Komplex és Diploma tervezési tárgyhoz

Műszaki szakirány: kiskomplex (BMEEPEKS711)

Építéskivitelezési feladatrész feladatkiírás

KOMPLEX TERVEZÉS 1
[BMEEPEKS811]
König Tamás – Tőkés Balázs – Wagner Péter

Kreditpont: 

7

Kötelező előtanulmány:

Tervezési tárgyak, és alapszigorlat

Heti óraszám (ea+gy):

0+6

Félév: 

8. (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, 2 zárthelyi

Érdemjegy:

Tervek és zárthelyik

Létszámkorlát:

6

MŰSZAKI SZAKIRÁNY KOMPLEX 1. A tantárgy célja: a megelőző 7 félév tervezési feladatainak teljesítése során megszerzett épülettervezési készség továbbfejlesztése, a két komplex tervezési félév alatt a diplomatervezés megkezdéséhez szükséges készségszint elérése. A társtervezői – kivitelezési, épületszerkezettani, tartószerkezeti és gépészeti – feladatok elvégzésével az építésztervező irányító, összefogó, társtervezők munkáját összehangoló tevékenységeinek elsajátítása.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Vázlatterv, Engedélyezési terv

Számonkérések

2 db tervezési zárthelyi

Háttéranyagok

KOMPLEX TERVEZÉS 2.
[BMEEPEKS911]
König Tamás – Tőkés Balázs – Wagner Péter

Kreditpont:

7

Kötelező előtanulmány:

Komplex tervezés 1.

Heti óraszám (ea+gy):

0+6

Félév:

9. (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, 2 db zárthelyi

Érdemjegy:

Tervek és zárthelyik

Létszámkorlát:

-

MŰSZAKI SZAKIRÁNY KOMPLEX 2. A tantárgy célja: a megelőző 8 félév tervezési feladatainak teljesítése során megszerzett épülettervezési készség továbbfejlesztése, a két komplex tervezési félév alatt a diplomatervezés megkezdéséhez szükséges készségszint elérése. A társtervezői – kivitelezési, épületszerkezettani, tartószerkezeti és gépészeti – feladatok elvégzésével az építésztervező irányító, összefogó, társtervezők munkáját összehangoló tevékenységeinek elsajátítása.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Kiviteli terv

Számonkérések

2 db tervezési zárthelyi

Háttéranyagok

BsC Képzés: Diplomaterv 1-2 (BMEEPEKB722 és BMEEPEKBD01)

Építéskivitelezési feladatrész feladatkiírás

DIPLOMATERVEZÉS
[BMEEPEKSD02/BMEEPEKSD03]
König Tamás – Tőkés Balázs – Wagner Péter

Kreditpont:

30/26

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

0+6

Javasolt időzítés:

őszi-tavaszi (10.)

Évközi feladat, számonkérés:

Diplomaterv készítése (koncepcióterv, vázlatterv)

Érdemjegy:

Évközi jegy, diplomavédés

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja és a diplomaterv illetve a záróvizsga részletes tartalmi követelményei a BME Építészmérnöki Karának egységes követelményeivel megegyezők.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Diplomaterv

Számonkérések:

Koncepcióterv, vázlatterv, diplomaterv szakági feladatokkal

Háttéranyagok

Szabadon választható tárgyak

INGATLANFEJLESZTÉS
[BMEEPEK0626]
Dr. Hajnal István

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

Őszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A nemzetek felett egységesülő ingatlanipar a világ egyik legnagyobb iparágává vált, magába foglalva az építőipart, a berendezések gyártását, az ingatlanok adásvételét, és még számtalan szaktevékenységet. Ezt a hatalmas iparágat az ingatlanfejlesztés perspektívájából tekinti át a tárgy, megrajzolva a döntéstől az elemzéseken, a helyszínválasztáson, a jogi munkarészeken, az ingatlankereskedésen keresztül az ingatlanüzemeltetésig húzódó ívet.

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések

Írásbeli vizsga félév végén

Háttéranyagok

Épületrekonstrukció és menedzsment
[BMEEPEK0634]
Wágner Péter DLA

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

Dolgozat egy témáról

Érdemjegy:

Vizsga 60% dolgozat 40%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy az épület rekorstrukcióval kapcsolatos menedzsment kérdéseket mutatja be, számos meghívott előadó részvételével, megvalósult épületek bemutatásával.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

...

Háttéranyagok

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI TERVEZÉS
[BMEEPEK0630]
Klujber Róbert

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építési folyamat építéstechnológiai összefüggéseinek megismerése.

Címek a tantárgy tartalmából:

Háttéranyagok

INGATLANGAZDÁLKODÁS
[BMEEPEK0633]
Dr. Hajnal István

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

Az ingatlanok, fennállásuk életciklusa alatt mintegy négyszer többe kerülnek, mint a megépítés költsége volt. Az üzemeltetési, karbantartási, felújítási költségek előrelátó tervezésével, a létesítmény “üzemeltetésbarát” kialakításával, hatékony, számítógéppel segített létesítménygazdálkodási módszerek (CAFM) bevezetésével a költségek radikálisan csökkenthetőek.

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések

Vizsga

Háttéranyagok

Ingatlanértékelés
[BMEEPEK....]
Dr. Hajnal István/p>

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

1+1

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

2 db évközi feladatok

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék az ingatlanpiac, mint a tevékenységüket befoglaló piac sajátosságait. Ismerjék az általános piaci értékmérő, a Piaci Érték fogalmát, kiszámítását, annak értelmezését. Képesek legyenek az értékelés logikáját megérteni, az értékelő munkáját ellenőrizni és az értékelésben kapott eredményeket értelmezni. Ismerjék a speciális értékformákat és a speciális ingatlanok eltérő értékelési módszereit.

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések

2 db beadandó feladat és vizsga

Háttéranyagok

ÉPÍTÉSZETI PROGRAMOZÁS
[BMEEPEK0627]
Rostás Zoltán

Kreditpont: 

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2 + 0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat

Érdemjegy:

Feladat

Létszámkorlát:

-

Az építészeti tervezést megelőző program elméleti hátterének, kialakítási folyamatának és módszerének bemutatása.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Tanulmány egy saját tervezésű épületről

Háttéranyagok

VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
[BMEEPEK0629]
Dr. Telek Zoltán

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőipari vállalkozások jogi, gazdasági, adminisztrációs környezetének bemutatása, működő vállalkozások tapasztalatainak feldolgozása. A különböző vállalkozási formák és a működésüket befolyásoló alapvető törvények és szabályozók áttekintése.

Címek a tantárgy tartalmából:

Háttéranyagok:

ELLENŐRZŐ ELMÉLETI KÉRDÉSEK (Építőmérnöki Kar)

MÉRNÖKGAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK
[BMEEPEK0628]
Dr. Vattai Zoltán – Dr. Mályusz Levente

Kreditpont: 

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

1+1

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat

Érdemjegy:

Feladat 100%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőipari beruházásokkal, azok előkészítésével, finanszírozásával kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, számítási módszerek áttekintése. Az ismeretek elsajátításával a hallgató képes lesz különböző műszaki megoldások gazdasági alapon történő összevetésére, a kapcsolódó pénzfolyamok összehasonlító elemzésére.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Komplex feladathoz kapcsolódó gazdasági számítási munkarész kidolgozása.

Háttéranyagok:

Lásd: ÉőVIII - Építéskivitelezés-Vállalkozás

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 1. – ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
[BMEEPEK5623]
Greskovics Sándor

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

Épületszerkezettan 1.; Szilárdságtan 1.

Heti óraszám (ea+gy):

2+1

Félév:

5 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Két önálló témájú feladat; zárthelyi

Érdemjegy:

Feladat 50% zárthelyi 50%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy az építés-előkészítés és a magasépítéshez kapcsolódó mélyépítési munkák lényeges munkafolyamataival ismerteti meg a hallgatókat. Cél, hogy a hallgatók elsajátítsák a kivitelezés tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges alapismereteket.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Számonkérések

Félévközi írásbeli számonkérés (zh) az előadások anyagából.

Háttéranyagok

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 2. – SZERKEZETÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK
[BMEEPEK6624]
Huszár Zsolt

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

Építőanyag 2.; Épületszerkezettan 3.;
Vasbeton szerkezetek 1.

Heti óraszám ( ea+gy ):

2+1

Félév:

6 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés

Két önálló témájú feladat;

Érdemjegy:

Vizsga 50% feladatok 25-25%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy a monolit és előre gyártott vasbeton, acél és fa tartószerkezetek kivitelezésének és betontechnológiáknak munkafolyamataival, segédszerkezeteivel ismerteti meg a hallgatókat. Cél, hogy a hallgatók elsajátítsák a kivitelezés tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges alapismereteket.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Számonkérések

Az írásbeli vizsgán elérhető max. pontszám 50. Az elégséges szint 25 pont.

A félév során szerezhető összes pont 100.

Érdemjegyek kialakítása:
1= 26,0 – 50,5
2= 51,0 – 65,0
3= 65,5 – 79,0
4= 79,5 – 93,0
5= 93,5 – 100,0

Háttéranyagok

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 3. – BEFEJEZŐ MUNKÁK
[BMEEPEK7625]
Klujber Róbert

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés-szervezés 1.

Heti óraszám (ea+gy):

2 + 2

Félév:

7 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat; Zárthelyi;

Érdemjegy:

Vizsga 100%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy a befejező munkák egyes munkafolyamataival ismerteti meg a hallgatókat, amelyek. a kivitelezés tervezéséhez és a minőség ellenőrzéséhez szükségesek.

Címek a tantárgy tartalmából:

Háttéranyagok

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 4. – BERUHÁZÁSTERVEZÉS
[BMEEPEK8626]
Rostás Zoltán

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés-szervezés 2.

Heti óraszám (ea+gy):

2+2

Félév:

8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, zárthelyi;

Érdemjegy:

Feladat 80%, zh 20%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja, hogy a hallgatók sajátítsák el a fejlesztés-beruházás folyamatában való felelős részvételhez szükséges műszaki-gazdasági ismereteket. Készüljenek fel arra, hogy az építésirányítás módszereinek alkalmazásával biztosítsák az épületek megvalósítását a tervezett költségen, a tervezett időtartam alatt, a tervezett minőségben.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Számonkérések:

A tananyag elsajátítása és az alkalmazási készség egyrészt az összefüggő féléves gyakorlati feladaton keresztül mérhető, az adott struktúrájú megvalósíthatósági tanulmány értékelésével. Az elméleti ismeretek ellenőrzése írásbeli beszámolón keresztül történik. A kérdéssor és a tervezéssel megoldandó feladatra az előadások és a jegyzetek alapján lehet felkészülni.

Háttéranyagok:

2009:

2008:

2006:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ÉS ÉPÍTÉSJOGI ISMERETEK
[BMEEPEK8110]
Dr. Bankó Sándor

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés-szervezés 1.

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Javasolt időzítés:

8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

Azon jogi ismeretek megadása, amelyek birtokában a hallgatók képesek lesznek eldönteni, hogy mely jogi természetű problémákkal kell jogászhoz fordulniuk, s melyek azok, amelyek megoldására maguk is képesek. Cél továbbá az is, hogy képesek legyenek a jogrendszer őket érintő alapvető változásainak figyelemmel kisérésére, ismerjék a jogorvoslati lehetőségeket.

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések

Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel

Háttéranyagok

Dr. Bankó Sándor: Építésigazgatási és építésjogi ismeretek (jegyzet), 1996-97.

Kötelezően választható tárgyak

ÉPÍTÉSGaZDASÁGTAN ÉS MENEDZSMENT
[BMEEPEK8636]
Dr. Majnik József, Rostás Zoltán

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés zárószigorlat

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

9. (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja az, hogy a leendő építészmérnök megismerje az építési ágazat struktúráját, a nemzetgazdaságban elfoglalt helyét; az építési beruházások szereplőit és értékrendszerét; a beruházási folyamat gazdasági aspektusait; a beruházási döntések megalapozásának módszereit; az ingatlanpiac sajátosságait és az ingatlanfejlesztés összefüggéseit a társadalmi-gazdasági folyamatokkal, és az ingatlangazdálkodás alapjait.

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések

Vizsga.

Háttéranyagok

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 5. – KÜLÖNLEGES TECHNOLÓGIÁK
[BMEEPEK9627]
Greskovics Sándor

Kreditpont: 

4

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés-szervezés 4.

Heti óraszám (ea+gy):

2+2

Javasolt időzítés: 

9. (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, hallgatói előadás

Érdemjegy:

Feladat

Létszámkorlát:

-

Az előadásokon és a gyakorlatokon a hallgatók olyan építéstechnológiai, szervezési újdonságokat, különlegességeket, valamint a kivitelezést segítő eljárásokat, módszereket ismerhetnek meg, amelyek szakirányú ismereteiket bővítik.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Tanulmány készítése egy, a hallgató által választott témából

Számonkérések

Félév végén a tanulmány ismertetése – hallgatói előadás, vagy szóbeli vizsga

Háttéranyagok

A hallgató maga állítja össze a szakirodalmat a legújabb technológiai eredmények alapján