Switch to English
?

Építészmérnöki Kar / Magyar nyelvű nappali képzés

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező tantárgyak 7 féléves BSc képzés

Kötelező tantárgyak az osztatlan képzésen

Kötelező- és kötelezően választható tárgyak az osztatlan képzés, ingatlanfejlesztés specializáción

Kötelezően választható tárgyak 5 éves képzés, tervezési szakirány specializáció

Kötelező tantárgyak 5 éves képzés, műszaki szakirány specializáció

Tervezési tárgyak

Szabadon választható tantárgyak

Építész MSc képzés tárgyai

Tantárgyak

Építőipari Szakmai Gyakorlat

Célja:

Az építőipari szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatóság a képzési idő alatt egy-egy építőipari területen való szakmagyakorlással megfelelő rálátásra tegyen szert, illetve a képzés hátralévő részében valamint pályakezdésnél hasznosítható tapasztalatokat szerezzen.

Ideje:

Építőipari szakmai gyakorlat teljesítése a BSc és az osztatlan 5 éves képzéseken kötelező. A szakmai gyakorlat ideje összesen 4 hét, amelyet a 2. és 9. félév között lehetséges és a 6. félév után javasolt teljesíteni. Az aláírást a gyakorlat részletekben való teljesítése esetén is csak a teljes gyakorlati idő teljesítése után lehet megszerezni.

Helye:

Kivitelezés szakmai gyakorlatot építéshelyen vagy egyéb építőipari tevékenységet végző (pl. beruházás-előkészítő, lebonyolító, ingatlanfejlesztő) cégeknél kell eltölteni, a hallgató tudásszintjének megfelelő munkakörben. A gyakorlatot olyan cégnél lehet végezni, amelynek tevékenységi körébe az adott szakmai tevékenység (pl. kivitelezés, lebonyolítás, ingatlanfejlesztés) beletartozik, és a cég működése, valamint a hallgatók gyakornokként való alkalmazása a cégnél a hatályos jogszabályi kereteknek megfelelő.

Mivel a tervezőirodai gyakorlatot az Építészmérnöki Kar külön rendszerben kezeli, az Építőipari Szakmai Gyakorlat nem teljesíthető tervezőirodai és ahhoz kapcsolódó feladatkörökben (pl. tervezés, felmérés, tervezői-művezetés).

Fent leírtak alól kivételt képeznek azok az egyes tanszékek által szervezett építő-, alkotó- és felmérő- táborok, amelyek szervezői az Építéskivitelezési Tanszékkel erről előzetesen egyeztettek. Az ilyen táborokon való részvétel a kötelező négy hetes gyakorlati időből legfeljebb egy hetet tehet ki. A a szervezők kötelesek gondoskodni

A cégeket a hallgatók maguk keresik, az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék részéről előminősítés nincsen. A gyakorlati idő külföldön való eltöltése is lehetséges, erről angol nyelvű, vagy hitelesített magyar fordítással ellátott igazolást kell hozni.

Az elfogadás módja:

A teljesítés módja az Építőipari szakmai gyakorlat nevű tárgy NEPTUN rendszerben való felvétele, valamint ugyanabban a félévben a teljesítésről szóló igazolás és a tanszéki honlapon található kiírás szerinti beszámoló benyújtása.

Az igazolások leadásának módja:

Az igazolások leadására minden félév végén a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség, a tanszéken kihelyezett gyűjtőben. A helytelen időben leadott vagy nem megfelelő helyen hagyott igazolásokért a tanszék nem tud felelősséget vállalni!

A szakmai gyakorlat beírási rendje:

A négy hét teljesítését és az erről szóló igazolás megszerzését követő egyik félévben a BMEEPEKA580 Építőipari szakmai gyakorlat tárgyat kell felvenni.

A tárgyat csak egy alkalommal kell felvenni, ennek legkorábbi ideje az összes igazolás megszerzése utáni félév, legkésőbbi a diplomafélév. A gyakorlatot a tárgy felvételének félévében az igazolás leadásával egyidejűleg aláírásként írjuk be a NEPTUN-ba.

Az igazoláshoz használandó formanyomtatvány és a beszámoló részletes tartalmi leírása itt letölthető.

2019. január.

Klujber Róbert

a kivitelezés szakmai gyakorlat felelőse

ÉTM1 - Építéskivitelezési alapismeretek
[BMEEPEKA501]
Dr. Vidovszky István

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

BMEEPESA301

Heti óraszám (ea/gy):

2/0

Félév:

5 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Zárthelyi

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat bevezesse az épületek, építmények megvalósításának, kivitelezésének kérdéseibe. Tárgyalja az építési folyamatot és az abban részt vevők szerepét, feladatát, az építtető, a tervező és a kivitelező kapcsolatát. Bemutatja, és egyszerű példákkal szemlélteti a kivitelezést megelőző, annak tervezésére és költségeire ható fontosabb mérnöki tevékenységeket, mint pld. a geodéziai és talajmechanikai vizsgálatok, a környezetben végzett állapotfelvételek jelentőségét. Foglalkozik az építési vállalatok jellemzőivel, a kivitelezés szereplőinek feladataival, jogállásával.

Részletesen ismerteti a kivitelezés tervezésének folyamatát, az építési szerződéskötés műszaki előkészítését, az építésfinanszírozás és az építési árképzés alapjait, valamint a kivitelezés dokumentumait. Bevezeti és példákkal illusztrálja azokat a fogalmakat, amelyeket a későbbi szaktárgyak részletesen is fognak tárgyalni: a térbeli és időbeli organizáció, az építési helyszín gépesítése, a technológiák és termékek kiválasztásának szempontjai, a minőségbiztosítás. Bemutatja az egyes tényezők fontosságát, hatását a kivitelezés időtartamára, költségére és az elkészült szerkezetek minőségére. Tárgyalja az építési helyszín kialakítását, a munkahellyel, munkavégzéssel illetve a környezettel kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, feladatokat.

Háttéranyagok

Tantárgy adatlapja

2018 őszi félév: Tantárgy tematika

Órai anyagok

ÉTM3 - Építési technológiák folyamattervezése
[BMEEPEKA701]
Klujber Róbert

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKA501

Heti óraszám (ea/gy):

2/2

Félév:

6 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Órai feladat, zárthelyi

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az építéshelyi kivitelezés technológiai hátterét. E célnak megfelelően a tárgy bemutatja a megvalósítás folyamatának tervezéséhez (modellezéséhez) szükséges technológiai összefüggéseket. A tárgy ismerteti a tervezés során felmerülő műszaki megvalósíthatóság problémakörét, bemutatja az alkalmazott tervezési módszertant a műszakilag megvalósítható épület érdekében. Részletesen ismerteti az építéstechnológiai folyamatok műszaki hátterét, a termékalkalmazás műszaki szabályrendszerét. A tárgy tartalmazza a technológiai folyamatok tervezésével kapcsolatos alapvető ismeretanyagot (erőforrás igények, technológiák idő és térbeni összefüggései), valamint a technológiák irányításához és ellenőrzéséhez tartozó főbb szabályrendszert és módszertant. Bemutatásra kerülnek a technológiák építéshelyi alkalmazásának feltételrendszere, (szállítás-, tárolás-, és emeléstechnológia) valamint az építéstechnológiák főbb környezetvédelmi és munkabiztonsági kérdései.

Háttéranyagok

Tantárgy adatlapja

2019 Előadás fóliák

Korábbi előadás fóliák

Jegyzet

Tanszéki Tantárgy
[BMEEPEKQ601]
Dr. Vidovszky István

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

BMEEPSTA499 vagy BMEEPESA599 vagy BMEEPKOA599

Heti óraszám (ea/gy):

0/3

Félév:

6 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tervfeladat

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

Kari szabályok alapján

A tárgy célja, hogy egy kisléptékű projekten keresztül megismertesse a hallgatókkal a tervezés és megvalósítás időbeli és gazdasági összefüggéseit.

Háttéranyagok

Tantárgy adatlapja

2020 tavasz

2019 tavasz

ÉTM2 - Beruházás-menedzsment és Beruházás-menedzsment ME
[BMEEPEKK601 és BMEEPEKM101]
Rostás Zoltán

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKA501 / -

Heti óraszám (ea/gy):

2/2

Félév:

7/1 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Zárthelyi; jelenlét a gyakorlatokon

Érdemjegy:

Vizsga, zárthelyi

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja az, hogy a hallgatók megismerhessék azt az építési folyamatot, amelyben építészmérnök végzettséggel különféle feladatkörökben és jogosultságokkal vehetnek majd részt.

Az építés célja valamilyen társadalmi, gazdasági probléma felvetése illetve arra egy, építést is magában foglaló optimális válasz megadása. Ennek a nagy társadalmi-gazdasági kérdés-felelet játéknak – nevezzük ezt építés-beruházásnak - egyre kiforrottabb szabályai és módszerei vannak. Ezt kívánja feltárni, bemutatni a tárgy – annak társadalmi/intézményi, jogi/szabályozási, gazdasági/financiális és funkcionális/műszaki kontextusában.

Elméleti megalapozásként a projekt fogalom köré szerveződő tudományokat használjuk fel: projekt-menedzsment, értékelemzés, erőforrás-gazdálkodás, stb. Ezeket a tárgy elején bemutatva a második részben rátérünk az építési gyakorlatra: hogyan alkalmazhatóak ezek az építési projekt négy fázisában: az előkészítésben, a tervezésben, a megvalósításban illetve az üzemeltetés/használat során.

A Műegyetem elvárásainak és hagyományainak megfelelően az előadások második felében egy-egy nagyon konkrét, gyakorlati részfeladat elsajátítását teszi lehetővé: mindmap használata, érték- és funkcióelemzés, időbeli tervezés, erőforrások allokációja, költségvetési részfeladatok – mindezt úgy, hogy az épülettervező építészek számára a tervezési folyamathoz kapcsoló információk, eljárások alkalmazhatóak legyenek tervezési feladataik során.

A tárgykódok értelmezése:

Módszertan

1. minél több példa bemutatása – lehetőleg az építészeti tervezés folyamatához kapcsolódva (LEARNING BY EXAMPLES)  

2. a módszeresség erősítése – minden óra egy „kis módszer” elsajátításának lehetősége is (LEARNING BY DOING)  

3. kidolgozandó, reális feladatokon alapuló dokumentumok – a szakismeret, szaktudás integrált alkalmazása – házi feladatok, önálló munkavégzés és információszerzés

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések:

A tananyag elsajátítása és az alkalmazási készség egyrészt az összefüggő féléves gyakorlati feladaton keresztül mérhető, az adott struktúrájú megvalósíthatósági tanulmány értékelésével. Az elméleti ismeretek ellenőrzése írásbeli beszámolón keresztül történik. A kérdéssor és a tervezéssel megoldandó feladatra az előadások és a jegyzetek alapján lehet felkészülni.

Háttéranyagok

Tantárgyak adatlapjai: BMEEPEKT601, BMEEPEKK601, BMEEPEKM101.

Tantárgy honlapja

Korábbi

2012 tavaszi félév: Beruházási Projekt Menedzsment előadások és gyakorlatok

Előadási fóliák

Kötelező irodalom:

Épület(építés)gazdaságtan
[BMEEPEKA801]
Rostás Zoltán

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

BMEEPLAA301

Heti óraszám (ea/gy):

2/0

Félév:

6/8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja a „Beruházás-menedzsment” c. tárgyban megismert építési folyamat gazdasági alapjainak vizsgálta, elemzése – különös tekintettel az előkészítés és a tervezés során felmerülő gazdasági (és ezzel szoros összefüggésben lévő társadalmi, jogi, szervezési és technológiai) kérdésekre. Ennek alapját a döntéstámogatás tudománya adja. Az építészmérnök feladata az építtető döntéseinek előkészítése, támogatása, elemzése és végrehajtása. A döntéstámogatásban való jártasság az építtető bizalmának egyik legfontosabb eleme: célunk, hogy az építészmérnök legyen az a bizalmas tanácsadó, akivel az építtető meg tudja osztani a gondjait – hogy azután közösen, együttműködve optimális épületet tudjanak létrehozni. Minden felépítendő épület része lesz a (nemzeti) ingatlanvagyonnak. Tudnunk kell, hogyan működik az az ingatlanpiac, amelyben dolgozunk. Tudnunk kell, hogyan működik az az építési piac, melyen tanácsadó, programalkotó, tervező, kivitelező és ingatlangazdálkodó építészként tehetségünk legjavát adjuk egy-egy épület megvalósításához. A piacok sajátosságai mellett azok szereplőit, a gazdasági szervezeteket is meg kell ismernünk - kis építészirodáktól egészen a nemzetközi ingatlanfejlesztő cégeken át a különféle típusú kivitelező vállalkozásokig – hiszen ezekben fogjuk szakmai életünket élni. Az előadásokon korlátozott mértékben, de fel kívánjuk készíteni a hallgatókat néhány alapvető gazdasági számítás, elemzés elvégzésére az előkészítés, a tervezés és a megvalósítás döntéseinek támogatásához, konkrét feladatok, példák bemutatásával.

Háttéranyagok

Építésjogi és igazgatási ismeretek
[BMEEPEKB801, BMEEPEKO901]
Klujber Róbert

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2

Félév:

7/9 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

ZH

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy oktatásának célja: az itt szerzett ismeretek birtokában a hallgató képes legyen egy jogásznak jogi szaknyelven elmagyarázni a problémáját, s kontrollálni a jogász adta megoldást. Az egyszerűbb ügyiratokat a hallgató maga is el tudja készíteni. További cél, hogy a kurzuson szerzett ismeretek eredményeként a hallgató jobban eligazodjon szűkebb-tágabb társadalmi környezetében, megfelelő jogi kultúrával rendelkezzen. A fenti célok elérése érdekében, az előadások során a hallgató megismerkedik a hatósági jog legfontosabb ismereteivel, a legfontosabb építésigazgatási eljárások menetével, fordulópontjaival, iratmintáival, jogorvoslati lehetőségeivel. Minimális tulajdonjogi és kötelmi jogi alapozást követően, a tervezési és az építési szerződés problematikáját, az építési folyamat jogi szabályozását kísérheti végig.

Előadások anyagai:

Szakirodalom:

Háttéranyagok

Építéstechnológia és építésmenedzsment záróvizsga
[BSc képzésen]

Építéstechnológia és építésmenedzsment szigorlat
[BMEEPEKQ899]
Dr. Vidovszky István - Dr. Lepel Adrienn

Specializációs tárgyak

Kiegészítő tantárgy specializációs tervezéshez
[BMEEPEKQ712]
Lepel Adrienn

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

BMEEP__Q711

Heti óraszám (ea/gy):

0/4

Félév:

7 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tanulmány

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a specializációs tervezési tárggyal együttesen egy tervezési feladaton keresztül mutassa be a kapcsolódó ingatlanfejlesztési szempontokat, feladatokat. A Specializációs tervezési tárgyat oktató tanszék változó, a tárgyfelvétel idején tájékoztatjuk a hallgatókat.

Háttéranyagok

Háttéranyagok:

Ingatlanfejlesztés alapjai
[BMEEPEKQ701]
Mályusz Levente

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKK601 vagy BMEEPEKM101

Heti óraszám (ea/gy):

1/2

Félév:

7 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tanulmány

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy ...

Háttéranyagok

Háttéranyagok:

Ingatlan szakmai ismeretek 1
[BMEEPEKQ702]
Hajnal István

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKK601 vagy BMEEPEKM101

Heti óraszám (ea/gy):

1/2

Félév:

7 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tanulmány

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy ...

Háttéranyagok

Háttéranyagok:

Ingatlan szakmai ismeretek 2
[BMEEPEKQ801]
Hajnal István

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKQ702

Heti óraszám (ea/gy):

1/2

Félév:

8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tanulmány

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy ...

Háttéranyagok

Háttéranyagok:

Közösségi ingatlanfejlesztési projektek tervezése és irányítása
[BMEEPEKQ902]
Mályusz Levente

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKK601 vagy BMEEPEKM101

Heti óraszám (ea/gy):

1/2

Félév:

9 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tanulmány

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy ...

Háttéranyagok

Háttéranyagok:

9 Ingatlanfejlesztés specializációs kutatás 3 Real Estate Research Évközi jegy Kötelező

Ingatlanfejlesztés specializációs kutatás
[BMEEPEKQ901]
LEpel Adrienn

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

BMEEP__Q811 és 3N-M-IF spec.

Heti óraszám (ea/gy):

1/2

Félév:

9 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tanulmány

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy ...

Háttéranyagok

Háttéranyagok:

Ingatlanfejlesztés zárószigorlat
[BMEEPEKQ999]
Hajnal István

Kreditpont:

0

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKQ701, BMEEPEKQ801, Párhuzamos előkövetelmény: BMEEPEKQ902

Heti óraszám (ea/gy):

0/0

Félév:

9 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Szigorlat

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy összegző formában számonkérje a specializációs ismereteket

Háttéranyagok

Háttéranyagok:

Épületrekonstrukció és menedzsment
[BMEEPEK0634]
Wágner Péter DLA

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

Dolgozat egy témáról

Érdemjegy:

Vizsga 60% dolgozat 40%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy az épület rekorstrukcióval kapcsolatos menedzsment kérdéseket mutatja be, számos meghívott előadó részvételével, megvalósult épületek bemutatásával.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

...

Háttéranyagok

Történeti és helyreállítási technológiák
[BMEEPEK0635]
Dr. Vidovszky István

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

2/0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tantárgy a kötelező tantárgyak keretein belül elsajátított építéstechnológia ismereteket kívánja bővíteni a műemlék-helyreállítás és épületgondozás során alkalmazandó korszerű és hagyományos és történeti technikákkal, technológiákkal és eljárásokkal.

Háttéranyagok

2020 tavasz

Különleges építési technológiák
[BMEEPEKS901, BMEEPEKQ902]
Dr. Vidovszky István, Huszár Zsolt

Kreditpont:

2/3

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKA501

Heti óraszám (ea/gy):

2/0

Félév:

9 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tanulmány, zárthelyi

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a hallgató komplex jelleggel tudja alkalmazni az eddig tanult ismereteit egy-egy kiemelt, és összetett építési feladat technológiai és szervezési megoldásainál. Fontos, hogy bevezetést adjon olyan szakterületek világába is, melyek ma még talán a periférikus látóterünk szélső szegmenseiben találhatók, de a dinamikusan fejlődő és a piaci változásokra leggyorsabban reagáló építőiparban, ill. az Európai Unióval történő lépéstartásban ezek megkerülhetetlen folyamatokká válnak. Az urbanizált világunkban a beépíthető telkek csökkenő száma és ugyanakkor ezzel a folyamattal fordítottan arányban álló gépkocsiparkunk rohamos gyarapodásának az egyetlen jövőbe mutató megoldása a mélyülő és egyre több és többszintes mélygarázsok építése. Ezek az építési feladatok azonban már más fajta szemléletet, és más fajta irányt kell, hogy mutassanak a jövő építészei számára. A beruházók és megrendelők haszon - orientált, dinamikus, a legkorszerűbb technológiát felsorakoztató világában sem felejthető el az építész alkotó feladata, ami azt is jelenti, hogy a múltat, a hagyományt ápolni és tisztelni kell. Ehhez nyújt komplex szakmai ismereteket a tárgy építési projektek elemzésével, összekapcsolva az építési technológiákat a költség-, az időbeliség és a megvalósítás térbeliségének vonzatával.

Háttéranyagok

Építőipari automatizálás
[BMEEPEKQ904]
Vidovszky István

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

1/2

Félév:

8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tanulmány

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy ...

Háttéranyagok

Háttéranyagok:

ÉTM4 - Építési technológiák minőségirányítása
[BMEEPEKK801]
Wiesner György

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKA701, BMEEPESA501

Heti óraszám (ea/gy):

2/2

Félév:

8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Zárthelyi, szorgalmi feladat

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a hallgatók emelt szinten ismerjék az építéshelyi kivitelezés irányító és ellenőrző tevékenységeit, azok előkészítési, felmérési és átadási feladataiban a tervező építész szerepével bővítsék ismereteiket. Az egyes technológiákon belül a technológiához kapcsolódó mennyiség számítás elveit, a teljes épület építéstechnológiai folyamatát a kivitelezés ellenőrzési szemszögéből mélyítsék el. Ismerjék a szervezésből származó építési hibákat és azok elkerülésének eszközeit. Találkozzanak a technológiai folyamatok normarendszereivel, ismerjék meg azok felmérési és ellenőrző szerepét, lássák ezek alkalmazását a kivitelezési folyamatokban résztvevő irányító szakemberek (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, projektkoordinátor) munkájában. Szerezzenek tudást a kivitelezési munka irányítás és lebonyolítás szakmai jogszabályi háttéréről, annak működési elvéről.

Háttéranyagok

Korábbi háttéranyagok:

Építéskivitelezés zárószigorlat
[BMEEPEKS999]
Dr. Vidovszky István

Tervezési tárgyak

JELENTKEZÉS KOMPLEX és DIPLOMA TERVEZÉSI TÁRGYAKRA

Kedves Kollégák! Tanszékünkre, komplex és diploma tervezési tárgyakra Minden félév kezdete előtt a tanszék előterében elhelyezett jelentkezési lapon várjuk jelentkezésüket. Az elbírálás a személyesen bemutatott portfóliók alapján történik. Üdvözlettel: Wagner Péter DLA, Tőkés Balázs

Építéskivitelezési feladatrész feladatkiírás minden Komplex tervezési tárgyhoz

Műszaki szakirány spec.: Kiskomplex (BMEEPEKS711)

Építéskivitelezési feladatrész feladatkiírás

KOMPLEX TERVEZÉS 1
[BMEEPEKQ811 és BMEEPEKM1KX]
König Tamás – Tőkés Balázs – Wagner Péter

Kreditpont:

10

Kötelező előtanulmány:

BMEEPSTA501 és BMEPETO699 és BMEEPxxS711 / BMEEPxxM111

Heti óraszám (ea/gy):

0/10

Félév:

8/2 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, 1 zárthelyi

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

6-6

MŰSZAKI SZAKIRÁNY KOMPLEX 1. A tantárgy célja: a megelőző 7 félév tervezési feladatainak teljesítése során megszerzett épülettervezési készség továbbfejlesztése, a két komplex tervezési félév alatt a diplomatervezés megkezdéséhez szükséges készségszint elérése. A társtervezői – kivitelezési, épületszerkezettani, tartószerkezeti és gépészeti – feladatok elvégzésével az építésztervező irányító, összefogó, társtervezők munkáját összehangoló tevékenységeinek elsajátítása.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Vázlatterv, Engedélyezési terv

Számonkérések

1 db tervezési zárthelyi

Háttéranyagok

KOMPLEX TERVEZÉS 2.
[BMEEPEKQ911 és BMEEPEKM2KX]
König Tamás – Tőkés Balázs – Wagner Péter

Kreditpont:

10

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEGA601 és BMEEPEKA701 és BMEEPxxS812 / BMEEPxxM1KX

Heti óraszám (ea/gy):

0/10

Félév:

9/3 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, 1 db zárthelyi

Érdemjegy:

Tervek és zárthelyi

Létszámkorlát:

6/6

MŰSZAKI SZAKIRÁNY KOMPLEX 2. A tantárgy célja: a megelőző 8 félév tervezési feladatainak teljesítése során megszerzett épülettervezési készség továbbfejlesztése, a két komplex tervezési félév alatt a diplomatervezés megkezdéséhez szükséges készségszint elérése. A társtervezői – kivitelezési, épületszerkezettani, tartószerkezeti és gépészeti – feladatok elvégzésével az építésztervező irányító, összefogó, társtervezők munkáját összehangoló tevékenységeinek elsajátítása.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Kiviteli terv

Számonkérések

1 db tervezési zárthelyi

Háttéranyagok

BsC Képzés: Diplomaterv 1 (BMEEPEKAD01)

Építéskivitelezési feladatrész feladatkiírás

DIPLOMATERVEZÉS
[BMEEPEKSD02/BMEEPEKQD01 és BMEEPEKMD01]
König Tamás – Tőkés Balázs – Wagner Péter

Kreditpont:

30/26

Kötelező előtanulmány:

mérföldkő

Heti óraszám (ea+gy):

0+6

Javasolt időzítés:

őszi-tavaszi (10/4)

Évközi feladat, számonkérés:

Diplomaterv készítése (koncepcióterv, vázlatterv)

Érdemjegy:

Évközi jegy, diplomavédés

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja és a diplomaterv illetve a záróvizsga részletes tartalmi követelményei a BME Építészmérnöki Karának egységes követelményeivel megegyezők.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Diplomaterv

Számonkérések:

Koncepcióterv, vázlatterv, diplomaterv szakági feladatokkal

Háttéranyagok

Szabadon választható tárgyak

INGATLANFEJLESZTÉS
[BMEEPEK0626]
Dr. Hajnal István

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

2/0

Félév:

Őszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A nemzetek felett egységesülő ingatlanipar a világ egyik legnagyobb iparágává vált, magába foglalva az építőipart, a berendezések gyártását, az ingatlanok adásvételét, és még számtalan szaktevékenységet. Ezt a hatalmas iparágat az ingatlanfejlesztés perspektívájából tekinti át a tárgy, megrajzolva a döntéstől az elemzéseken, a helyszínválasztáson, a jogi munkarészeken, az ingatlankereskedésen keresztül az ingatlanüzemeltetésig húzódó ívet.

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések

Írásbeli vizsga félév végén

Háttéranyagok

ÉPÍTÉSZETI PROGRAMALKOTÁS
[BMEEPEK0627]
Rostás Zoltán

Kreditpont: 

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2 + 0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat

Érdemjegy:

Feladat

Létszámkorlát:

-

Az építészeti tervezést megelőző program elméleti hátterének, kialakítási folyamatának és módszerének bemutatása.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Tanulmány egy saját tervezésű épületről

Háttéranyagok

MÉRNÖKGAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK
[BMEEPEK0628]
Dr. Vattai Zoltán – Dr. Mályusz Levente

Kreditpont: 

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

1+1

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat

Érdemjegy:

Feladat 100%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőipari beruházásokkal, azok előkészítésével, finanszírozásával kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, számítási módszerek áttekintése. Az ismeretek elsajátításával a hallgató képes lesz különböző műszaki megoldások gazdasági alapon történő összevetésére, a kapcsolódó pénzfolyamok összehasonlító elemzésére.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Komplex feladathoz kapcsolódó gazdasági számítási munkarész kidolgozása.

Háttéranyagok:

Lásd: ÉőVIII - Építéskivitelezés-Vállalkozás

VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
[BMEEPEK0629]
Dr. Telek Zoltán

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőipari vállalkozások jogi, gazdasági, adminisztrációs környezetének bemutatása, működő vállalkozások tapasztalatainak feldolgozása. A különböző vállalkozási formák és a működésüket befolyásoló alapvető törvények és szabályozók áttekintése.

Címek a tantárgy tartalmából:

Háttéranyagok:

ELLENŐRZŐ ELMÉLETI KÉRDÉSEK (Építőmérnöki Kar)

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI ELEMZÉS
[BMEEPEK0630]
Klujber Róbert

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

2/0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építési folyamat építéstechnológiai összefüggéseinek megismerése.

Címek a tantárgy tartalmából:

Háttéranyagok

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS
[BMEEPEK0633]
Dr. Hajnal István

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

2/0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

Az ingatlanok, fennállásuk életciklusa alatt mintegy négyszer többe kerülnek, mint a megépítés költsége volt. Az üzemeltetési, karbantartási, felújítási költségek előrelátó tervezésével, a létesítmény “üzemeltetésbarát” kialakításával, hatékony, számítógéppel segített létesítménygazdálkodási módszerek (CAFM) bevezetésével a költségek radikálisan csökkenthetőek.

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések

Vizsga

Háttéranyagok

Ingatlanértékelés
[BMEEPEK0640]
Dr. Hajnal István/p>

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

1+/1

Félév:

Őszi

Évközi feladat, számonkérés:

2 db évközi feladat

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék az ingatlanpiac, mint a tevékenységüket befoglaló piac sajátosságait. Ismerjék az általános piaci értékmérő, a Piaci Érték fogalmát, kiszámítását, annak értelmezését. Képesek legyenek az értékelés logikáját megérteni, az értékelő munkáját ellenőrizni és az értékelésben kapott eredményeket értelmezni. Ismerjék a speciális értékformákat és a speciális ingatlanok eltérő értékelési módszereit.

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések

2 db beadandó feladat és vizsga

Háttéranyagok

Építési projektek költségtervezése
[BMEEPEK0645]
Klujber Róbert

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

1/1

Félév:

-

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy ...

Háttéranyagok

2019

BIM-CM
[BMEEPEK0650]
Dr. Vattai Zoltán

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

2/2

Félév:

-

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy ...

Háttéranyagok

2019

Ingatlanfejlesztés alapjai
[BMEEPEKM1I1]
Dr. Mályusz Levente

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

2/2

Félév:

2 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Két feladat

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tantárgy ...

Címek a tantárgy tartalmából:

Háttéranyagok

Ingatlan szakmai ismeretek 1.
[BMEEPEKM1I2]
Dr. Hajnal István

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám ( ea/gy ):

2/2

Félév:

2 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés

...

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tantárgy ...

Címek a tantárgy tartalmából:

Háttéranyagok

Komplex kiegészítő ingatlanfejlesztési ismeretek 1.
[BMEEPEKM1I3]
Rostás Zoltán

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

BMEEPxxM1KX (párhuzamos)

Heti óraszám (ea/gy):

0/3

Félév:

2 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tantárgy ...

Feladat

Háttéranyagok

Ingatlanfejlesztés rekonstrukcióval
[BMEEPEKM2I1]
Wagner Péter DLA

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea/gy):

2/0

Félév:

3 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, zárthelyi;

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja, hogy ...

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Háttéranyagok:

Ingatlan szakmai ismeretek 2.
[BMEEPEKM2I2]
Dr. Hajnal István

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKM1I2

Heti óraszám (ea/gy):

2/2

Félév:

3 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

...

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések

...

Háttéranyagok

Komplex kiegészítő ingatlanfejlesztési ismeretek 2.
[BMEEPEKM2I3]
Dr. Hajnal István

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKM1I3 és BMEEPxxM2KX (párhuzamos)

Heti óraszám (ea/gy):

0/3

Félév:

3 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Tanulmány

Érdemjegy:

Évközi jegy

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja az, hogy ...

Feladat

Háttéranyagok

Ingatlan szakmai ismeretek szigorlat
[BMEEPEKM2I9]
Dr. Mályusz Levente

Kreditpont:

0

Kötelező előtanulmány:

BMEEPEKM1I1 és BMEEPEKM1I2 és BMEEPEKM2I2 (párhuzamos)

Heti óraszám (ea/gy):

0/0

Javasolt időzítés:

3 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Szigorlat

Létszámkorlát:

-

A szigorlat a BMEEPEKM1I1, a BMEEPEKM1I2 és BMEEPEKM2I2 tárgyak anyagát kéri számon.

Háttéranyagok

Tantárgy adatlapja