BME Építéskivitelezési Tanszék által oktatott tantárgyak :


Építészmérnöki Kar / Magyar nyelvű nappali képzés

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező tantárgyak BSc képzés

Kötelező tantárgyak 5 éves képzés, tervezési szakirány

Kötelező tantárgyak 5 éves képzés, műszaki szakirány

Kötelező tantárgyak kifutó képzés

Kötelezően választható tárgyak

Tervezési tárgyak

Szabadon választható tantárgyak

Építésberuházás műszaki menedzsereknek

Tanszéki Honlap, Bemutatkozunk, Elérhetőségünk, Oktatóink, Tantárgyaink, Történetünk, Hirdetmények


Kötelező tárgyak


 

Kivitelezés Szakmai Gyakorlat

 

A 2009 előtt teljesített szakmai gyakorlatokra a korábbi feltételek vonatkoznak!

 

A 2009 január után teljesített kivitelezés szakmai gyakorlat elfogadása az alábbiak szerint módosul:

 

Ideje:

A szakmai gyakorlat ideje összesen 4 hét, amelyet a 2. és 7. félév között javasolt teljesíteni. A gyakorlatot részletekben való teljesítés esetén is csak az egész gyakorlat teljesítése után lehet elfogadtatni.

 

Helye:

Kivitelezés szakmai gyakorlatot építéshelyen vagy a tanszék által oktatott tárgyak körébe tartozó egyéb tevékenységet végző (pl. beruházás-előkészítő, lebonyolító, ingatlanfejlesztő) cégeknél kell eltölteni, a hallgató tudásszintjének megfelelő munkakörben. A gyakorlatot olyan építőipari cégnél lehet végezni, amelynek tevékenységi körébe az adott szakmai tevékenység (pl. kivitelezés, lebonyolítás, ingatlanfejlesztés) beletartozik.

Nem teljesíthető a kivitelezés szakmai gyakorlat semmilyen tervező-irodai feladatkörben (pl. tervezés, felmérés, tervezői-művezetés). Kivételt képeznek azok az egyes tanszékek által szervezett építő- és felmérő- táborok, amelyek szervezői a Kivitelezési Tanszékkel erről előzetesen egyeztették. Ezek elfogadási feltételeit a szervező tanszékek hirdetik meg.

A cégeket a hallgatók maguk keresik, az Építéskivitelezési Tanszék részéről előminősítés nincsen.

 

Az elfogadás módja:

A teljesítés módja a Kivitelezés szakmai gyakorlat nevű tárgy NEPTUN rendszerben való felvétele, valamint a teljesítésről szóló igazolás és rövid beszámoló benyújtása a gyakorlat tanszéki felelősének.

 A szakmai gyakorlat beírási rendje:

A négy hét teljesítését és az erről szóló igazolás megszerzését követő egyik félévben az alábbiakban megjelölt (a képzésnek megfelelő) tárgyat kell felvenni:

 kifutó képzés:

 BMEEPEK5800 Kivitelezés szakmai gyakorlat

 új BSc és az osztatlan 5 éves képzések:

 BMEEPEKA580 Kivitelezés szakmai gyakorlat

  A tárgyat csak egy alkalommal kell felvenni, ennek legkorábbi ideje az összes igazolás megszerzése utáni félév, legkésőbbi a diplomafélév. A gyakorlatot a tárgy felvételének félévében az igazolás leadásával egyidejűleg aláírásként írjuk be a NEPTUN-ba!!!

  

Az igazolásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

-        hallgató neve

-        hallgató születési helye, ideje

-        hallgató anyja neve

-        hallgató NEPTUN kódja

-        teljesítés helye (cég megnevezése, címe)

-        teljesítés ideje (dátum (-tól; -ig), hetek száma)

-        betöltött feladatkör

 

A beszámoló terjedelme a gyakorlaton töltött hetenként számított 1-1 (összesen 4) A4-es Times New Roman 12-es betűtípussal, 1,5 sorközzel írt oldal, amely a gyakorlat részletekben való teljesítése esetén, az egyes részek között a teljesítés ideje szerint oszlik meg.

 

Az igazolások leadásának módja:

 

Az igazolások leadására minden félév végén a vizsgaidőszak kezdetétől, a vizsgaidőszak utolsó előtti hetének péntekéig van lehetőség, a tanszéken kihelyezett gyűjtőben. Az igazolások elfogadásával kapcsolatos információkat a tanszék folyosói hirdetőin tesszük közzé. A helytelen időben leadott és nem megfelelő helyen hagyott igazolásokért a tanszék nem tud felelősséget vállalni!

 

Akinek a kivitelezés szakmai gyakorlatát a tanszék korábban elfogadta, és az indexbe az erről szóló bejegyzést már megkapta, arra a fentiek nem vonatkoznak!

 

 

2010. április 14.

 

Dr. Vidovszky István

egyetemi adjunktus

a kivitelezés szakmai gyakorlat felelőse


 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ALAPISMERTETEK
[BMEEPEKA501]
Greskovics Sándor

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

 

Heti óraszám (ea+gy):

2

Félév:

5 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Zárthelyi

Érdemjegy:

Zárthelyi

Létszámkorlát:

-

A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat bevezesse az épületek, építmények megvalósításának, kivitelezésének kérdéseibe. Tárgyalja az építési folyamatot és az abban részt vevők szerepét, feladatát, az építtető, a tervező és a kivitelező kapcsolatát. Bemutatja, és egyszerű példákkal szemlélteti a kivitelezést megelőző, annak tervezésére és költségeire ható fontosabb mérnöki tevékenységeket, mint pld. a geodéziai és talajmechanikai vizsgálatok, a környezetben végzett állapotfelvételek jelentőségét. Foglalkozik az építési vállalatok jellemzőivel, a kivitelezés szereplőinek feladataival, jogállásával.

Részletesen ismerteti a kivitelezés tervezésének folyamatát, az építési szerződéskötés műszaki előkészítését, az építésfinanszírozás és az építési árképzés alapjait, valamint a kivitelezés dokumentumait. Bevezeti és példákkal illusztrálja azokat a fogalmakat, amelyeket a későbbi szaktárgyak részletesen is fognak tárgyalni: a térbeli és időbeli organizáció, az építési helyszín gépesítése, a technológiák és termékek kiválasztásának szempontjai, a minőségbiztosítás. Bemutatja az egyes tényezők fontosságát, hatását a kivitelezés időtartamára, költségére és az elkészült szerkezetek minőségére. Tárgyalja az építési helyszín kialakítását, a munkahellyel, munkavégzéssel illetve a környezettel kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, feladatokat.

 

 

BERUHÁZÁS-MENEDZSMENT
[BMEEPEKT601 és BME EPEKK601]
Rostás Zoltán

Kreditpont:

2/4

Kötelező előtanulmány:

 

Heti óraszám (ea+gy):

2+0/2+2

Félév:

6 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Zárthelyi;

Érdemjegy:

Vizsga, zárthelyi

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja az, hogy a hallgatók megismerhessék azt az építési folyamatot, amelyben építészmérnök végzettséggel különféle feladatkörökben és jogosultságokkal vehetnek majd részt.

Az építés célja valamilyen társadalmi, gazdasági probléma felvetése illetve arra egy, építést is magában foglaló optimális válasz megadása. Ennek a nagy társadalmi-gazdasági kérdés-felelet játéknak – nevezzük ezt építés-beruházásnak - egyre kiforrottabb szabályai és módszerei vannak. Ezt kívánja feltárni, bemutatni a tárgy – annak társadalmi/intézményi, jogi/szabályozási, gazdasági/financiális és funkcionális/műszaki kontextusában.

Elméleti megalapozásként a projekt fogalom köré szerveződő tudományokat használjuk fel: projekt-menedzsment, értékelemzés, erőforrás-gazdálkodás, stb. Ezeket a tárgy elején bemutatva a második részben rátérünk az építési gyakorlatra: hogyan alkalmazhatóak ezek az építési projekt négy fázisában: az előkészítésben, a tervezésben, a megvalósításban illetve az üzemeltetés/használat során.

A Műegyetem elvárásainak és hagyományainak megfelelően az előadások második felében egy-egy nagyon konkrét, gyakorlati részfeladat elsajátítását teszi lehetővé: mindmap használata, érték- és funkcióelemzés, időbeli tervezés, erőforrások allokációja, költségvetési részfeladatok – mindezt úgy, hogy az épülettervező építészek számára a tervezési folyamathoz kapcsoló információk, eljárások alkalmazhatóak legyenek tervezési feladataik során.

Módszertan

1. minél több példa bemutatása – lehetőleg az építészeti tervezés folyamatához kapcsolódva (LEARNING BY EXAMPLES)  

2. a módszeresség erősítése – minden óra egy „kis módszer” elsajátításának lehetősége is (LEARNING BY DOING)  

3. kidolgozandó, reális feladatokon alapuló dokumentumok – a szakismeret, szaktudás integrált alkalmazása – házi feladatok, önálló munkavégzés és információszerzés

 

Címek a tantárgy tartalmából:

Számonkérések:

A tananyag elsajátítása és az alkalmazási készség egyrészt az összefüggő féléves gyakorlati feladaton keresztül mérhető, az adott struktúrájú megvalósíthatósági tanulmány értékelésével. Az elméleti ismeretek ellenőrzése írásbeli beszámolón keresztül történik. A kérdéssor és a tervezéssel megoldandó feladatra az előadások és a jegyzetek alapján lehet felkészülni.

Háttéranyagok

2010 tavaszi félév: Beruházási Projekt Menedzsment előadások

2009 tavaszi félév

Előadási fóliák

Kötelező irodalom:

·         Gyulay-Hollay-Wéber-Száva: Az építész- és építőmérnök tevékenysége a beruházás folyamatában, Műegyetemi Kiadó, J 8-5004. vagy Beruházás - Ideiglenes jegyzet (Gyulay+)

·         Projekt menedzsment útmutató – PMBOK Guide (Akadémiai Kiadó, 2006) – III. rész (99-346. oldal)

·         Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás (Akadémiai Kiadó, 2008) – I. rész (31-154. oldal)

·         Hauszmann Alajos naplója – Építész a századfordulón (Gondolat, 1997)

 

 

Építési technológiák folyamattervezése
[BMEEPEKA701]
Klujber Róbert

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

 

Heti óraszám (ea+gy):

2+2

Félév:

7 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Órai feladatok, Zárthelyi

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az építéshelyi kivitelezés technológiai hátterét. E célnak megfelelően a tárgy bemutatja a megvalósítás folyamatának tervezéséhez (modellezéséhez) szükséges technológiai összefüggéseket. A tárgy ismerteti a tervezés során felmerülő műszaki megvalósíthatóság problémakörét, bemutatja az alkalmazott tervezési módszertant a műszakilag megvalósítható épület érdekében. Részletesen ismerteti az építéstechnológiai folyamatok műszaki hátterét, a termékalkalmazás műszaki szabályrendszerét. A tárgy tartalmazza a technológiai folyamatok tervezésével kapcsolatos alapvető ismeretanyagot (erőforrás igények, technológiák idő és térbeni összefüggései), valamint a technológiák irányításához és ellenőrzéséhez tartozó főbb szabályrendszert és módszertant. Bemutatásra kerülnek a technológiák építéshelyi alkalmazásának feltételrendszere, (szállítás-, tárolás-, és emeléstechnológia) valamint az építéstechnológiák főbb környezetvédelmi és munkabiztonsági kérdései.

Háttéranyagok

2009 őszi félév: Előadás fóliák /Klujber Róbert/

·         EA1

·         EA2

·         EA3

·         EA4

·         EA5

·         EA6

  

Építési technológiák minőségirányítása
[BMEEPEKA803]
Wiesner György

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

 

Heti óraszám (ea+gy):

2-2

Félév:

8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

 

Érdemjegy:

 

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a hallgatók emelt szinten ismerjék az építéshelyi kivitelezés irányító és ellenőrző tevékenységeit, azok előkészítési, felmérési és átadási feladataiban a tervező építész szerepével bővítsék ismereteiket. Az egyes technológiákon belül a technológiához kapcsolódó mennyiség számítás elveit, a teljes épület építéstechnológiai folyamatát a kivitelezés ellenőrzési szemszögéből mélyítsék el. Ismerjék a szervezésből származó építési hibákat és azok elkerülésének eszközeit. Találkozzanak a technológiai folyamatok normarendszereivel, ismerjék meg azok felmérési és ellenőrző szerepét, lássák ezek alkalmazását a kivitelezési folyamatokban résztvevő irányító szakemberek (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, projektkoordinátor) munkájában. Szerezzenek tudást a kivitelezési munka irányítás és lebonyolítás szakmai jogszabályi háttéréről, annak működési elvéről.

Háttéranyagok

2010 tavaszi félév: Előadások

·         Építési technológiák minőségbiztosítása (02.11)

·         Könnyűszerkezetes ép. (02.17)

·         Minőségbiztosítás a szárazépítésben (02.25)

·         Álmennyezetek (03.11)

·         Boronafalas ép. (03.25)

·         Álpadlók (03.24)

·         Nyílászárók (04.08)

·         Minőség-ellenőrzés (04.17)

·         Szalmaházak

·         Beton

·         Alkotóhét lépek

 

Összetett építési projektek
[BMEEPEK….]
Huszár Zsolt

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

 

Heti óraszám (ea+gy):

2

Félév:

9 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

 

Érdemjegy:

 

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy a hallgató komplex jelleggel tudja alkalmazni az eddig tanult ismereteit egy-egy kiemelt, és összetett építési feladat technológiai és szervezési megoldásainál. Fontos, hogy bevezetést adjon olyan szakterületek világába is, melyek ma még talán a periférikus látóterünk szélső szegmenseiben találhatók, de a dinamikusan fejlődő és a piaci változásokra leggyorsabban reagáló építőiparban, ill. az Európai Unióval történő lépéstartásban ezek megkerülhetetlen folyamatokká válnak. Az urbanizált világunkban a beépíthető telkek csökkenő száma és ugyanakkor ezzel a folyamattal fordítottan arányban álló gépkocsiparkunk rohamos gyarapodásának az egyetlen jövőbe mutató megoldása a mélyülő és egyre több és többszintes mélygarázsok építése. Ezek az építési feladatok azonban már más fajta szemléletet, és más fajta irányt kell, hogy mutassanak a jövő építészei számára. A beruházók és megrendelők haszon - orientált, dinamikus, a legkorszerűbb technológiát felsorakoztató világában sem felejthető el az építész alkotó feladata, ami azt is jelenti, hogy a múltat, a hagyományt ápolni és tisztelni kell. Ehhez nyújt komplex szakmai ismereteket a tárgy építési projektek elemzésével, összekapcsolva az építési technológiákat a költség-, az időbeliség és a megvalósítás térbeliségének vonzatával.

 

 

ÉPÍTÉS- és tervezésgazdaságtan
[BMEEPEKA801]
Rostás Zoltán

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

 

Heti óraszám (ea+gy):

2

Félév:

7/8 (őszi6tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

 

Érdemjegy:

 

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja a „Beruházás-menedzsment” c. tárgyban megismert építési folyamat gazdasági alapjainak vizsgálta, elemzése – különös tekintettel az előkészítés és a tervezés során felmerülő gazdasági (és ezzel szoros összefüggésben lévő társadalmi, jogi, szervezési és technológiai) kérdésekre. Ennek alapját a döntéstámogatás tudománya adja. Az építészmérnök feladata az építtető döntéseinek előkészítése, támogatása, elemzése és végrehajtása. A döntéstámogatásban való jártasság az építtető bizalmának egyik legfontosabb eleme: célunk, hogy az építészmérnök legyen az a bizalmas tanácsadó, akivel az építtető meg tudja osztani a gondjait – hogy azután közösen, együttműködve optimális épületet tudjanak létrehozni. Minden felépítendő épület része lesz a (nemzeti) ingatlanvagyonnak. Tudnunk kell, hogyan működik az az ingatlanpiac, amelyben dolgozunk. Tudnunk kell, hogyan működik az az építési piac, melyen tanácsadó, programalkotó, tervező, kivitelező és ingatlangazdálkodó építészként tehetségünk legjavát adjuk egy-egy épület megvalósításához. A piacok sajátosságai mellett azok szereplőit, a gazdasági szervezeteket is meg kell ismernünk - kis építészirodáktól egészen a nemzetközi ingatlanfejlesztő cégeken át a különféle típusú kivitelező vállalkozásokig – hiszen ezekben fogjuk szakmai életünket élni. Az előadásokon korlátozott mértékben, de fel kívánjuk készíteni a hallgatókat néhány alapvető gazdasági számítás, elemzés elvégzésére az előkészítés, a tervezés és a megvalósítás döntéseinek támogatásához, konkrét feladatok, példák bemutatásával.

 

 

ÉPÍTÉSjogi és igazgatási ISMERTETEK
[BMEEPEKA802]
Dr. Bankó Sándor

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

 

Heti óraszám (ea+gy):

2

Félév:

8/9 (tavaszi/őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

 

Érdemjegy:

 

Létszámkorlát:

-

A tárgy oktatásának célja: az itt szerzett ismeretek birtokában a hallgató képes legyen egy jogásznak jogi szaknyelven elmagyarázni a problémáját, s kontrollálni a jogász adta megoldást. Az egyszerűbb ügyiratokat a hallgató maga is el tudja készíteni. További cél, hogy a kurzuson szerzett ismeretek eredményeként a hallgató jobban eligazodjon szűkebb-tágabb társadalmi környezetében, megfelelő jogi kultúrával rendelkezzen. A fenti célok elérése érdekében, az előadások során a hallgató megismerkedik a hatósági jog legfontosabb ismereteivel, a legfontosabb építésigazgatási eljárások menetével, fordulópontjaival, iratmintáival, jogorvoslati lehetőségeivel. Minimális tulajdonjogi és kötelmi jogi alapozást követően, a tervezési és az építési szerződés problematikáját, az építési folyamat jogi szabályozását kísérheti végig.

 


 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 1. – ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
[BMEEPEK5623]
Greskovics Sándor

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

Épületszerkezettan 1.; Szilárdságtan 1.

Heti óraszám (ea+gy):

2+1

Félév:

5 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Két önálló témájú feladat; zárthelyi

Érdemjegy:

Feladat 50% zárthelyi 50%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy az építés-előkészítés és a magasépítéshez kapcsolódó mélyépítési munkák lényeges munkafolyamataival ismerteti meg a hallgatókat. Cél, hogy a hallgatók elsajátítsák a kivitelezés tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges alapismereteket.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Legfontosabb alaptechnológiák: Beton-és habarcsellátás és technológia, állványozás, dúcolás

·         Mérnöki előtervezések szerepe a kivitelezésben

·         A föld- és víztelenítési munkák kivitelezése

·         Alapozási és alap-megerősítési munkák kivitelezése

·         Az egyes alapvető technológiák térbeli és időbeli szervezése, a technológiai sorrend összeállítása.

·         Minőségi követelmények, és azok ellenőrzése

·         Gépesítés és anyagmozgatás.

·         Biztonságtechnikai alapismeretek.

·         Költségösszetevők meghatározása.

Féléves feladat:

Feladatlap megtekinthető

Számonkérések

Félévközi írásbeli számonkérés (zh) az előadások anyagából.

Háttéranyagok

·         Dr. Nagy Pál: Alaptechnológiák (J 8-348), 1990.

·         Soós László: Építőipari gépek (tervezési segédlet), 1977.

·         Mohácsi L.: Állványozás, dúcolás, 1977.

·         Dr. Farkas József: Alapozás (jegyzet), 1994.

·         Az alapozás kézikönyve

·         Mérnöki kézikönyv

·         Kardos-Valkó: Építőipari kézikönyv

·         ÉTI: Földmunka és mélyépítés technológiái, 1972.

·         Műszaki ellenőrök kézikönyve, 2001.

·         Tárgykörökkel kapcsolatosan: Szabványok, technológiai utasítások, segédletek

 

 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 2. – SZERKEZETÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK
[BMEEPEK6624]
Huszár Zsolt

Kreditpont:

3

Kötelező előtanulmány:

Építőanyag 2.; Épületszerkezettan 3.;
Vasbeton szerkezetek 1.

Heti óraszám ( ea+gy ):

2+1

Félév:

6 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés

Két önálló témájú feladat;

Érdemjegy:

Vizsga 50% feladatok 25-25%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy a monolit és előre gyártott vasbeton, acél és fa tartószerkezetek kivitelezésének és betontechnológiáknak munkafolyamataival, segédszerkezeteivel ismerteti meg a hallgatókat. Cél, hogy a hallgatók elsajátítsák a kivitelezés tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges alapismereteket.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         A monolit vasbeton építés technológiája (zsaluzás, vasszerelés, betonozás)

·         Betontechnológia (gyártás, szállítás, bedolgozás)

·         Vasbeton előregyártás technológiája

·         Előre gyártott vasbeton, acél és fa tartószerkezetek szerelése, kivitelezése

·         Alkalmazott segédszerkezetek

·         Az egyes alapvető technológiák térbeli és időbeli szervezése, a technológiai sorrend összeállítása.

·         Minőségi követelmények, és azok ellenőrzése

·         Gépesítés és anyagmozgatás.

·         Biztonságtechnikai alapismeretek.

·         Költségösszetevők meghatározása.

Féléves feladat:

·         Monolit vasbeton szerkezetépítés – többszintes épületek zsaluzattervezés, építésszervezés (organizáció, ütemterv) technológiai tervezés.

·         Előre gyártott vasbeton vagy acél szerkezetek – szereléstechnológia megtervezése (szerelési sorrend, gépesítés, segédszerkezetek), építésszervezés (organizáció, ütemterv).

Számonkérések

Az írásbeli vizsgán elérhető max. pontszám 50. Az elégséges szint 25 pont.

A félév során szerezhető összes pont 100.

Érdemjegyek kialakítása:
1= 26,0 – 50,5
2= 51,0 – 65,0
3= 65,5 – 79,0
4= 79,5 – 93,0
5= 93,5 – 100,0

Háttéranyagok

·         Dr. Nagy Pál: Alaptechnológiák (J 8-348), 1990.

·         Soós László: Építőipari gépek (tervezési segédlet), 1977.

·         Mokk László: Helyszíni előregyártás. 1955.

·         Dr. Ing. Tihamér Koncz: Handbuch der Fertigteil Bauweise, 1967.

·         Dr. Balázs-Fogarasi: Vasbeton elemek kapcsolatai, 1977.

·         Dr. Seregi György: Acél épületszerkezetek, 1995.

·         Büttner-Stenher: Könnyű fémszerkezetek, 1975.

·         Büttner: Emelőeljárások a magasépítésben, 1974.

·         Fekete Lajos: Helyszíni szerelés

·         Mérnöki kézikönyv

·         Kardos-Valkó: Építőipari kézikönyv

·         Magasépítők kézikönyve

·         Műszaki ellenőrök kézikönyve, TERC Kft., 2001.

·         Tárgykörökkel kapcsolatosan: Szabványok, technológiai utasítások, segédletek

 

 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 3. – BEFEJEZŐ MUNKÁK
[BMEEPEK7625]
Klujber Róbert

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés-szervezés 1.

Heti óraszám (ea+gy):

2 + 2

Félév:

7 (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat; Zárthelyi;

Érdemjegy:

Vizsga 100%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy a befejező munkák egyes munkafolyamataival ismerteti meg a hallgatókat, amelyek. a kivitelezés tervezéséhez és a minőség ellenőrzéséhez szükségesek.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Padló- és falburkolás, simítások és vakolás készítése, festés, mázolás és felületképzések, ragasztás és tömítés

·         Szárazépítési eljárások, műszaki rögzítés-technika, nyílászárók elhelyezése és üvegezése, épületgépészeti szerelések

·         Szigetelési munkák, tetőfedések és vízelvezetések készítése

·         Az egyes alapvető technológiák térbeli és időbeli szervezése, a technológiai sorrend összeállítása.

·         Gépesítés és anyagmozgatás.

·         A befejező munkák kemizálásával összefüggő ismeretek

·         Költségösszetevők meghatározása.

·         Biztonságtechnikai alapismeretek.

·         Befejező munkák minőségi követelményei, ellenőrzése

Háttéranyagok

·         Előadás fóliák Kifutó képzés /Klujber Róbert/ EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6

·         Építési minőség előadás

·         Dr. Széll L.: Építéstechnológia I., Tankönyvkiadó, 1970.

·         Dr. Széll L.: Magasépítéstan, Tankönyvkiadó, 1960.

·         Betlehem-Scharle-Székely: Szakipari munkák, ÉTK, 1972.

·         Messinger-Scharle-Seidl-Székely: Épületek szakipari munkái, MK, 23. kiad., 1998.

·         Péli J.: Vízszigetelő munkák, MK, 1962.

·         Szerzői kollektíva, szerk. Scharle Gy.: Felületképzések, ÉTK, 1982.

·         Scharle Gy.:Épületburkolás – padlóburkolatok, MK, 1962.

·         Műszaki ellenőrök kézikönyve, TERC Kft., 2001.

·         Tárgykörökkel kapcsolatosan: Szabványok, technológiai utasítások, segédletek

 

 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 4. – BERUHÁZÁSTERVEZÉS
[BMEEPEK8626]
Rostás Zoltán

Kreditpont:

4

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés-szervezés 2.

Heti óraszám (ea+gy):

2+2

Félév:

8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, zárthelyi;

Érdemjegy:

Feladat 80%, zh 20%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja, hogy a hallgatók sajátítsák el a fejlesztés-beruházás folyamatában való felelős részvételhez szükséges műszaki-gazdasági ismereteket. Készüljenek fel arra, hogy az építésirányítás módszereinek alkalmazásával biztosítsák az épületek megvalósítását a tervezett költségen, a tervezett időtartam alatt, a tervezett minőségben.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Fejlesztés – építőipari beruházás – építési projekt:

o    A fejlesztés, mint beruházási folyamat az építési gondolat felmerülésétől az üzembe helyezésig

o    Építőipari beruházási módszerek összehasonlító elemzése és értelmezése

o    Az építészmérnök feladatai a projekt előkészítésében és megvalósításában

o    Az építészeti program kialakítása, a megvalósíthatóság vizsgálata, a műszaki döntéshozatal elméleti modellje

o    Tervezési ötletek (tervpályázatok, vázlattervek) értékelése (költségbecslés felületi modell alapján, fenntartási és üzemeltetési költségek - energetikai vizsgálat)

·         Előkészítés a tender előtt:

o    Verseny – tender – közbeszerzés

o    Ajánlatkérés, a dokumentáció összeállítása

o    Kivitelezői ajánlattétel, műszaki tartalom, árkalkuláció szabályai

·         Előkészítés a kivitelezés előtt:

o    A megvalósítás térbeli és időbeli tervezése, szerződéskötés

o    Számítógéppel segített időbeli tervezés és költségvetés-készítés

o    Esettanulmányok

Féléves feladat:

Számonkérések:

A tananyag elsajátítása és az alkalmazási készség egyrészt az összefüggő féléves gyakorlati feladaton keresztül mérhető, az adott struktúrájú megvalósíthatósági tanulmány értékelésével. Az elméleti ismeretek ellenőrzése írásbeli beszámolón keresztül történik. A kérdéssor és a tervezéssel megoldandó feladatra az előadások és a jegyzetek alapján lehet felkészülni.

Háttéranyagok:

2009:

·         2009 tavaszi félév: Beruházási Projekt Menedzsment előadások

2008:

·         Féléves tematika és ütemterv - 2008

·         Megoldási útmutató a 2008 évi “Beruházástervezés” féléves feladathoz

·         Útmutató Megvalósíthatósági Tanulmány készítéséhez (NFÜ)

·         Feladat pontozás

·         Előadási fóliák - Vállalatba adás - Közbeszerzés

·         Előadási fóliák - Vállalkozás - Közbeszerzés (Éő+)

·         Előadási fóliák - Az építészmérnök szerepe a megvalósítás (kivitelezés) folyamatában (Wéber László)

·         Előadási fóliák - Beruházói projektirányítás

·         Előadási fóliák - A műszaki ellenőr (Sátori S.)

·         Beruházásszervezés I/1 - (Horváth Gy.)

·         Beruházásszervezés I/2 - (Horváth Gy.)

·         Beruházásszervezés I/3 - (Horváth Gy.)

·         Helyszínberendezés - gyakorló feladat (Neszmélyi)

2006:

·         Előadási fóliák - I

·         Előadási fóliák - II

·         Előadási fóliák - III

·         Előadási fóliák - 2005 - I (ABCD)

·         Előadási fóliák - 2005 - II (Folyamat)

·         Előadási fóliák - 2005 - III (Kreativitás)

·         Előadási fóliák - 2005 - IV (Szerepek)

·         Kötelező olvasmány: OTÉK - 253/1997 (XII.20) Korm. Rendelet

·         Kötelező olvasmány : "Budapesti por és sár"

·         Ajánlott olvasmány : "Gondolattérkép"

·         Költségvetési űrlap (xls)

 

Kötelező irodalom:

·         Gyulay-Hollay-Wéber-Száva: Az építész- és építőmérnök tevékenysége a beruházás folyamatában, Műegyetemi Kiadó, J 8-5004. vagy Beruházás - Ideiglenes jegyzet (Gyulay+)

·         Neszmélyi L: Építési munkák időtervezése (Tanszéki segédlet, 2005)

·         Szőnyi L.: Építőipari beruházások költségtervezése (tanszéki segédlet, 2007)

·         Pólya György: A gondolkodás iskolája - Akkord, Budapest 2000

·         Lukovich Tamás: A posztmodern kor városépítészetének kihívásai – 4, 5. és 6. fejezetek Szószabó Stúdió, Budapest 1997

Ajánlott irodalom:                                              

·         Széchenyi István: Pesti por és sár in: Széchenyi István válogatott művei - Szépirodalmi, Budapest 1991

·         Takács Ákos: Beruházási kézikönyv (Terc Kiadó, Budapest, 2002)

·         valamint Hajnal István, Vámossy Ferenc, Borvendék Béla, Dejan Sudjic, Siklóssy László. stb. munkái építészet és beruházás kapcsolatáról

 

 

 

ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ÉS ÉPÍTÉSJOGI ISMERETEK
[BMEEPEK8110]
Dr. Bankó Sándor

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés-szervezés 1.

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Javasolt időzítés:

8 (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

Azon jogi ismeretek megadása, amelyek birtokában a hallgatók képesek lesznek eldönteni, hogy mely jogi természetű problémákkal kell jogászhoz fordulniuk, s melyek azok, amelyek megoldására maguk is képesek. Cél továbbá az is, hogy képesek legyenek a jogrendszer őket érintő alapvető változásainak figyelemmel kisérésére, ismerjék a jogorvoslati lehetőségeket.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Alapozó ismeretek

·         Polgári jogi alapismeretek:

o    Tulajdonjogi alapismeretek

o    Kötelmi jogi alapismeretek

·         Építésjogi alapismeretek

Számonkérések

Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel

Háttéranyagok

         Dr. Bankó Sándor: Építésigazgatási és építésjogi ismeretek (jegyzet), 1996-97.

 


Kötelezően választható tárgyak


 

ÉPÍTÉSGaZDASÁGTAN ÉS MENEDZSMENT
[BMEEPEK8636]
Dr. Majnik József, Rostás Zoltán

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés zárószigorlat

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

9. (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja az, hogy a leendő építészmérnök megismerje az építési ágazat struktúráját, a nemzetgazdaságban elfoglalt helyét; az építési beruházások szereplőit és értékrendszerét; a beruházási folyamat gazdasági aspektusait; a beruházási döntések megalapozásának módszereit; az ingatlanpiac sajátosságait és az ingatlanfejlesztés összefüggéseit a társadalmi-gazdasági folyamatokkal, és az ingatlangazdálkodás alapjait.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         A nemzetgazdaság struktúrája, az építőipari ágazat helye, összetétele, jellemzői

·         Gazdasági vállalkozások, társasági törvény, építési vállalkozások

·         Beruházási döntés-előkészítő módszerek (NPV, megtérülési ráták, értékelemzés)

·         A számvitel célja, szerepe, struktúrája a gazdasági vállalkozásban

·         Vállalati jövedelemszabályozás (adók, járulékok, támogatások, alapok)

·         Lakáspolitika, lakáshelyzet a XX. században és napjainkban

·         A beruházások gazdaságosságának vizsgálata

·         Az ingatlanfejlesztés gazdasági oldalai

·         Ingatlan értéke, és ennek meghatározása

·         A regionális fejlesztés gazdasági kérdései

·         Ingatlangazdálkodás (Facility management)

Számonkérések

Vizsga.

Háttéranyagok

 

 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-SZERVEZÉS 5. – KÜLÖNLEGES TECHNOLÓGIÁK
[BMEEPEK9627]
Greskovics Sándor

Kreditpont: 

4

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés-szervezés 4.

Heti óraszám (ea+gy):

2+2

Javasolt időzítés: 

9. (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, hallgatói előadás

Érdemjegy:

Feladat

Létszámkorlát:

-

Az előadásokon és a gyakorlatokon a hallgatók olyan építéstechnológiai, szervezési újdonságokat, különlegességeket, valamint a kivitelezést segítő eljárásokat, módszereket ismerhetnek meg, amelyek szakirányú ismereteiket bővítik.

Címek a tantárgy tartalmából:

Féléves feladat:

Tanulmány készítése egy, a hallgató által választott témából

Számonkérések

Félév végén a tanulmány ismertetése – hallgatói előadás, vagy szóbeli vizsga

Háttéranyagok

·         A hallgató maga állítja össze a szakirodalmat a legújabb technológiai eredmények alapján

 


Tervezési tárgyak


 

„Kiskomplex”

Építéskivitelezési feladatrész feladatkiírás

 

 

KOMPLEX TERVEZÉS 1
[BMEEPEK8818]
König Tamás – Tőkés Balázs – Wagner Péter

Kreditpont: 

7

Kötelező előtanulmány:

Tervezési tárgyak, és alapszigorlat

Heti óraszám (ea+gy):

0+6

Félév: 

8. (tavaszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, 2 zárthelyi

Érdemjegy:

Tervek és zárthelyik

Létszámkorlát:

 - 

A tantárgy célja: a megelőző 7 félév tervezési feladatainak teljesítése során megszerzett épülettervezési készség továbbfejlesztése, a két komplex tervezési félév alatt a diplomatervezés megkezdéséhez szükséges készségszint elérése. A társtervezői – kivitelezési, épületszerkezettani, tartószerkezeti és gépészeti – feladatok elvégzésével az építésztervező irányító, összefogó, társtervezők munkáját összehangoló tevékenységeinek elsajátítása.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         A tervezési terület és a tervezési feladat kiválasztása

·         A tervezési program kidolgozása

·         A tervezési előtanulmányok elkészítése: szakirodalmi példák és megépült épületek tanulmányozása

·         Az építészeti és a társtanszéki tervezési koncepció kidolgozása

·         Az építészeti vázlatterv elkészítése

·         Az épület engedélyezési szintű tervének, makettjének, valamint a társtanszéki tanulmányoknak az elkészítése

Féléves feladat:

Vázlatterv, Engedélyezési terv

Számonkérések

2 db tervezési zárthelyi

Háttéranyagok

·         Kiviteli feladatrész feladatkiírás: Komplex 1.

·         Egyetemi tervezési segédletek

·         Hazai és külföldi építészeti szakfolyóiratok, szakkönyvek

·         Vonatkozó szabványok

 

 

KOMPLEX TERVEZÉS 2.
[BMEEPEK9819]
König Tamás – Tőkés Balázs – Wagner Péter

Kreditpont:

7

Kötelező előtanulmány:

Komplex tervezés 1.

Heti óraszám (ea+gy):

0+6

Félév:

9. (őszi)

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat, 2 db zárthelyi

Érdemjegy:

Tervek és zárthelyik

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja: a megelőző 8 félév tervezési feladatainak teljesítése során megszerzett épülettervezési készség továbbfejlesztése, a két komplex tervezési félév alatt a diplomatervezés megkezdéséhez szükséges készségszint elérése. A társtervezői – kivitelezési, épületszerkezettani, tartószerkezeti és gépészeti – feladatok elvégzésével az építésztervező irányító, összefogó, társtervezők munkáját összehangoló tevékenységeinek elsajátítása.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         A tervezett épület építési engedélyezési szintű tervének kiviteli terv szintű tervvé való fejlesztése

·         A tervezett épület egy kiválasztott részének, belső terének megtervezése

·         A társtanszéki feladatok továbbfejlesztése: a kiválasztott épületszerkezeti, tartószerkezeti, gépészeti és kivitelezési részfeladatok kidolgozása

Féléves feladat:

Kiviteli terv

Számonkérések

2 db tervezési zárthelyi

Háttéranyagok

·         Kiviteli feladatrész feladatkiírás: Komplex 2.

·         Egyetemi tervezési segédletek

·         Hazai és külföldi építészeti szakfolyóiratok, szakkönyvek

·         Vonatkozó szabványok

 

 

DIPLOMATERVEZÉS
[BMEEPEK900]
König Tamás – Tőkés Balázs – Wagner Péter

Kreditpont:

30

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

0+6

Javasolt időzítés:

őszi-tavaszi (10.)

Évközi feladat, számonkérés:

Diplomaterv készítése (koncepcióterv, vázlatterv)

Érdemjegy:

Diplomavédés

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja és a diplomaterv illetve a záróvizsga részletes tartalmi követelményei a BME Építészmérnöki Karának egységes követelményeivel megegyezők.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         A tervezési terület és a tervezési feladat kiválasztása

·         A tervezési program kidolgozása

·         A tervezési előtanulmányok elkészítése: szakirodalmi példák és megépült épületek tanulmányozása

·         Az építészeti és a társtanszéki tervezési koncepció kidolgozása

·         Az építészeti koncepcióterv, majd a vázlatterv, végül a végleges diplomaterv és társtanszéki feladatrészek elkészítése és megvédése elkészítése

Féléves feladat:

Diplomaterv

Számonkérések:

Koncepcióterv, vázlatterv

Háttéranyagok

·         Kiviteli feladatrész feladatkiírás: Diploma

·         Egyetemi tervezési segédletek

·         Hazai és külföldi építészeti szakfolyóiratok, szakkönyvek

·         Vonatkozó szabványok

 


Szabadon választható tárgyak


 

INGATLANFEJLESZTÉS
[BMEEPEK5009]
Dr. Hajnal István

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

4+0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A nemzetek felett egységesülő ingatlanipar a világ egyik legnagyobb iparágává vált, magába foglalva az építőipart, a berendezések gyártását, az ingatlanok adásvételét, és még számtalan szaktevékenységet. Ezt a hatalmas iparágat az ingatlanfejlesztés perspektívájából tekinti át a tárgy, megrajzolva a döntéstől az elemzéseken, a helyszínválasztáson, a jogi munkarészeken, az ingatlankereskedésen keresztül az ingatlanüzemeltetésig húzódó ívet.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Ingatlanfejlesztés, “ingatlanipar”, ingatlanjog, definíciók, fogalmak

·         Ingatlanfejlesztés, ingatlanközvetítés, értékesítés, bérbeadás, elmélet és gyakorlat példákon keresztül

·         Ingatlanértékelési módszerek, megvalósíthatósági tanulmányok, projektek

·         Ingatlanhálózat, ingatlangazdálkodás, facility management, portfólió

·         Számítástechnika az ingatlangazdálkodásban (SAP)

·         Esettanulmányok: helyszínkiválasztás, városfejlesztés

Számonkérések

Írásbeli vizsga félév végén

Háttéranyagok

·         BME: Mérnök Továbbképző Intézet

·         Dr. Hajnal István: Ingatlanértékelés Magyarországon, 1997.

·         Dr. Hajnal István: Ingatlanfejlesztés, 2000.

·         Ingatlan és befektetés

 

 

ÉPÍTÉSI MINŐSÉG
[BMEEPEK0632]
Poles János

Kreditpont: 

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+1

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

Dolgozat egy témáról

Érdemjegy:

Vizsga 60% dolgozat 40%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy az építési tevékenység és az építőipari szervezetek belső működésében fontossá vált új minőségi szemlélet tennivalóival ismerteti meg a hallgatókat. Cél, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a minőségi témakörhöz tartozó ismereteket, amelyek a befektetés tervezésétől a létesítmények átadásáig nélkülözhetetlenek.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Az ISO 9000-es szabványsorozat

·         Az ISO 14000-es szabványsorozat

·         Szabványosítás, szabványügyi ismeretek

·         A minőségirányítási rendszerek építőipari sajátosságai

·         Az Építési Projekt minőségirányítása

·         Építőipari Műszaki Engedély (ÉME)

·         Minőségbiztosítási esettanulmány

Féléves feladat:

Szakirányú dolgozat készítése 20.000-30.000 karakter terjedelemben

Háttéranyagok

·         Féléves tájékoztató

·         Poles János: Minőségirányítás az építőiparban

·         Bálint Julianna: Minőség. Tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg, TERC Kft. 2001, 2004

·         Horváth Sándor: Építési termékek megfelelősége, Kézikönyv, TERC Kft. 2005

·         Dr. Róth András: ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer, Verlag Dashöfer, 2005

 

 

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI TERVEZÉS
[BMEEPEK0630]
Klujber Róbert

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építési folyamat építéstechnológiai összefüggéseinek megismerése.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Az építés, mint folyamat és a technológia kapcsolatának vizsgálata

·         Összefüggések, rendszerelemzés

·         A technológiai döntések megismerése, prioritások, környezeti tényezők, stb.

·         Technológiaválasztás (tervezéselmélet, rendszerelmélet)

·         Technológiatervezés (építési technológiák tervezése)

Háttéranyagok

·         Dr. Széll L.: Építéstechnológia I., Tankönyvkiadó, 1970.

·         Dr. Széll L.: Magasépítéstan, Tankönyvkiadó, 1960.

·         Klujber Róbert: Építési alapismeretek, ÉGSZI, 1995.

 

 

INGATLANGAZDÁLKODÁS
[BMEEPEK ]
Dr. Hajnal István

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

Az ingatlanok, fennállásuk életciklusa alatt mintegy négyszer többe kerülnek, mint a megépítés költsége volt. Az üzemeltetési, karbantartási, felújítási költségek előrelátó tervezésével, a létesítmény “üzemeltetésbarát” kialakításával, hatékony, számítógéppel segített létesítménygazdálkodási módszerek (CAFM) bevezetésével a költségek radikálisan csökkenthetőek.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Az üzemeltetés szervezése

·         Üzemelési költségek, és tevékenységek struktúrája

·         A költségtervezés módszerei

·         A CAFM rendszerek alapvető sajátosságai – különböző szoftverek bemutatója

·         A több ingatlanból álló portfóliók (kereskedelmi láncok, önkormányzati vagyon) együttes üzemeltetése

Számonkérések

Vizsga

Háttéranyagok

·         BME: Mérnök Továbbképző Intézet

·         Dr. Hajnal István: Ingatlanértékelés Magyarországon, 1997.

·         Dr. Hajnal István: Ingatlanfejlesztés, 2000.

·         Ingatlan és befektetés

 

 

KALKULÁCIÓ ALAPJAI
[BMEEPEK0101]
Szőnyi László

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

1+1

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

Évközi feladatok

Érdemjegy:

Félév-végi vizsga-zárthelyi alapján

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja, hogy megismertesse az építészhallgatókat a helyes vállalkozói árképzésének alapjaival tervezői és kivitelezői szemszögből egyaránt. Az előadássorozat a kalkuláció alapfogalmait együttesen, míg a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó specifikus kérdéseket külön tárgyalja. A tárgyi ismereteken túlmenően gazdasági szemléletet is kíván nyújtani a hallgatóknak az eredményes tervezői és kivitelezői együttműködéshez. Az egyes témákat példák egészítik ki, amelyek megkönnyítik az ismeretanyag gyakorlati alkalmazását.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Alapfogalmak a kalkuláció területéről

·         Tervezés költségei, egyéb tudnivalók

·         Kivitelezés költségeinek számítása

Számonkérések

Félév végi vizsga-zárthelyi

Háttéranyagok

·         Tantárgy leírás, tematika, ütemterv, követelmények

·         Szőnyi László: Építőipari kalkuláció alapjai, versenyajánlatok összeállítása (tanszéki segédlet)

·         Szőnyi László: Költségirányítás építőipari beruházások esetén (tanszéki segédlet)

 

 

ÉPÍTÉSZETI PROGRAMOZÁS
[BMEEPEK0627]
Rostás Zoltán

Kreditpont: 

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2 + 0

Félév:

Tavaszi

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat

Érdemjegy:

Feladat

Létszámkorlát:

-

Az építészeti tervezést megelőző program elméleti hátterének, kialakítási folyamatának és módszerének bemutatása.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         A program kialakulása, a program tartalma

·         A program kidolgozásának lépései

·         A társadalmi, kulturális, gazdasági és épített környezetbe történő illesztés

·         Az épületelemzések technikái

·         Értékelemzés – gondolkodásmód és módszer

·         Hatékonysági mutatók a tervezésben, és az építésben

·         Döntéstámogatás az ingatlanfejlesztésben

·         Sikeres középület-fejlesztési programok Nyugat-Európában

·         Programozási példák

·         Az állami nagyberuházások szervezése Magyarországon és Nyugat-Európában

Féléves feladat:

Tanulmány egy saját tervezésű épületről

Háttéranyagok

·         2009 tavaszi félév: Beruházási Projekt Menedzsment előadások

·         Rostás Zoltán: Építészeti programozás (tanszéki segédlet)

·         Letölthető háttéranyagok (tömörített)

·         Dr. Hajnal István: Ingatlanértékelés Magyarországon, 1997.

·         Dr. Hajnal István: Ingatlanfejlesztés, 2000.

·         Dr. Soós (szerk.): Ingatlangazdaságtan

 

 

VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
[BMEEPEK4157]
Dr. Török Tamás

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

2+0

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

-

Érdemjegy:

Vizsga

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőipari vállalkozások jogi, gazdasági, adminisztrációs környezetének bemutatása, működő vállalkozások tapasztalatainak feldolgozása. A különböző vállalkozási formák és a működésüket befolyásoló alapvető törvények és szabályozók áttekintése.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         A vállalkozások jogi környezete, a vállalkozási formák ismertetése, azok összehasonlító elemzése, a vállalkozások alapításának feltételei és menete

·         A számviteli törvénynek a vállalkozásokat érintő legfontosabb elemei

·         A mérleg felépítése, információtartalma, az alapvető pénzügyi folyamatok, számlázási formák

·         Vállalkozások belső információs és operatív irányítási rendszerei

·         Adózási és társadalombiztosítási törvények

·         A vállalkozások megszűntetése, csőd, végelszámolás

·         A működő vállalkozások tapasztalatai

Háttéranyagok:

ELLENŐRZŐ ELMÉLETI KÉRDÉSEK (Építőmérnöki Kar)

 

 

SZÁMÍTÓGÉPES TERMELÉSIRÁNYÍTÁS
[BMEEPEK5008]
Dr. Vattai Zoltán – Dr. Neszmélyi László

Kreditpont:

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

0+4

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat

Érdemjegy:

Feladat 100%

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja az építőmérnöki feladatok végrehajtását segítő számítástechnikai eszközök, algoritmusok áttekintése, a számítástechnika kivitelezői-mérnöki-menedzseri feladat-környezetben történő alkalmazásának bemutatása. A tárgy feladata a tanszéken diplomamunkát készítő hallgatók célzott számítástechnikai ismereteinek elmélyítése

Címek a tantárgy tartalmából:

·         A termelésirányítás számítástechnikával lefedhető területei, fejlődéstörténeti áttekintés, alapfogalmak

·         Néhány nevezetes operációkutatási feladat megismerése, problémafelvetés, megoldási módozatok

·         Korszerű menedzsmenttechnikai megoldások, hálós idő- és erőforrás tervezés, költségbecslés, kommunikáció

·         Műszaki-gazdasági tervezést segítő szoftverek, adatbázisok áttekintése, személyes futtatása, használata

·         Az idő-, költség és erőtervezés számítógépes rendszereinek gyakorlati alkalmazási kérdései, problémái

·         Kutatás alatt álló, illetve még le nem fedett területek, szoftverfejlesztési lehetőségek, megoldandó feladatok

Féléves feladat:

Komplex feladathoz kapcsolódó időtervezési és költségszámítási munkarész kidolgozása.

Háttéranyagok:

Lásd: ÉőVIII - Építéskivitelezés-Vállalkozás

 

 

MÉRNÖKGAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK
[BMEEPEK4153]
Dr. Vattai Zoltán – Dr. Mályusz Levente

Kreditpont: 

2

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

1+1

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

Féléves feladat

Érdemjegy:

Feladat 100%

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőipari beruházásokkal, azok előkészítésével, finanszírozásával kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, számítási módszerek áttekintése. Az ismeretek elsajátításával a hallgató képes lesz különböző műszaki megoldások gazdasági alapon történő összevetésére, a kapcsolódó pénzfolyamok összehasonlító elemzésére.

Címek a tantárgy tartalmából:

·         Kamat és megtérülés, pénzfolyam, fogalmak, típusok

·         Pénzfolyamok elemzése, jelenérték számítás, annuitás, gradiens, csúszóalap

·         Belső megtérülési ráta, átfogó megtérülési mutató, nominális és diszkontált megtérülési idő

·         Grafikus módszerek a gazdasági elemzésben, költség-haszon diagram

·         Újraeladási érték és hitel figyelembevétele az elemzés során, adózás és amortizáció

·         Műszaki megoldások gazdasági összevetése a technikai paraméterek függvényében, törésponti elemzések

Féléves feladat:

Komplex feladathoz kapcsolódó gazdasági számítási munkarész kidolgozása.

Háttéranyagok:

Lásd: ÉőVIII - Építéskivitelezés-Vállalkozás

 


 

ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS MÜSZAKI MENEDZSEREKNEK
[BME EPEK M501]
Dr. Gyulay Judit - Szőnyi László

Kreditpont: 

3

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám (ea+gy):

3

Félév:

őszi

Évközi feladat, számonkérés:

Zárthelyi

Érdemjegy:

Tantárgyi követelmény szerint

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja, hogy a hallgatók sajátítsák el a fejlesztés-beruházás folyamatában való felelős részvételhez szükséges műszaki-gazdasági ismereteket. Készüljenek fel arra, hogy az építésirányítás módszereinek alkalmazásával biztosítsák az épületek megvalósítását a tervezett költségen, a tervezett időtartam alatt, a tervezett minőségben.

Címek a tantárgy tartalmából:

Fejlesztés – építőipari beruházás – építési projekt:

·         A fejlesztés, mint beruházási folyamat az építési gondolat felmerülésétől az üzembe helyezésig

·         Építőipari beruházási módszerek összehasonlító elemzése és értelmezése

·         Az építészmérnök feladatai a projekt előkészítésében és megvalósításában

·         Az építészeti program kialakítása, a megvalósíthatóság vizsgálata, a műszaki döntéshozatal elméleti modellje

·         Beruházás során előfordulón költségek, költségképzési módszerek

Előkészítés a ternder előtt:

·         Verseny – tender – közbeszerzés

·         Ajánlatkérés, a dokumentáció összeállítása

·         Kivitelezői ajánlattétel, műszaki tartalom, árkalkuláció fő szabályai

Előkészítés a kivitelezés előtt:

·         A megvalósítás térbeli és időbeli tervezése, szerződéskötés

·         Számítógéppel segített időbeli tervezés és költségvetés-készítés

·         Esettanulmányok

Tantárgyi követelmények:

Tantárgyi követelmények

Számonkérések:

A tananyag elsajátítása és elméleti ismeretek ellenőrzése írásbeli beszámolón keresztül történik. A kérdéssor megválaszolására az előadások és a jegyzetek, tanszéki segédletek alapján lehet felkészülni.

Háttéranyagok:

·         2008 évi előadások anyagai

·         Beruházás - Ideiglenes jegyzet (Gyulay+)

·         Előadási fóliák - Vállalatba adás - Közbeszerzés

·         Előadási fóliák - Vállalkozás - Közbeszerzés (Éő+)

·         Gyulay-Hollay-Wéber-Száva: Az építész- és építőmérnök tevékenysége a beruházás folyamatában, Műegyetemi Kiadó, J 8-5004.

·         Dr. Neszmélyi L: Az építési munkák időtervezése (2005) (tanszéki segédlet)

·         Szőnyi L.: Költségirányítás építőipari beruházások esetén (2003) (tanszéki segédlet) vagy Szőnyi L.: Építőipari beruházások költségtervezése (2007) (tanszéki segédlet)

·         Building Procurement - Contract Strategy (1)

·         Building Procurement - Contract Strategy (2)