BME Építéskivitelezési Tanszék


 
 

ELLENÕRZÕ ELMÉLETI KÉRDÉSEK
MÉRNÖKI NAGYLÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA
 C. TÁRGYBÓL, VIZSGÁRA TÖRTÉNÕ FELKÉSZÜLÉSHEZ


 1. Ismertesse az építési folyamat idõtervezésének koncepcionális kérdéseit, fõbb lépéseit ! ( Technológia választás, erõfforrás hozzárendelés, mennyiség meghatározás, mértékadó kapacitás, vezérütem, erõforrás allokálás, stb. )

 2.  
 3. Ismertesse a komplex technológiai folyamatok ( tömeg-földmunkák, beton-technológiák, elõregyártás, stb. ) kialakításának idõ- és erõforrás-tervezési szempontjait és lépéseit !

 4.  
 5. Ismertesse a kivitelezési feladatok idõ- és erõforrásigényének becsléséhez szükséges adatbázisok ( pl. ÉMIR, ÉN ) tartalmi és struktúrális felépítését ! Miként értelmezhetõ az építõipari gépek teljesítõképessége ( technikai-, üzemi-, mûszak befolyásoló tényezõk ) ? Idõtervezésnél miként hasznosíthatók a korábbi munkák tapasztalatai ?

 6.  
 7. Ismertesse az Ön által ismert alapvetõ hálós idõtervezési technikák ( PERT, CPM, MPM ) alapfogalmait, építõelemeit ( csomópont, él, kapcsolat, tevékenység, esemény, stb. ) ! Röviden tekintse át az egyes technikák ( PERTtime, CPMtime, CPMcost, MPMtime ) kialakulásának, alkalmazásának történetét !

 8.  
 9. Ismertesse és értelmezze az ütemterv hálók idõelemzésénél használatos alapfogalmakat ( határ-idõpontok, tartalékidõk, dominancia, kritikus út, stb. ) ! Helyezze el a hálós idõtervezési feladatokat a matematika tudományterületén ! Milyen rokon feladatok fogalmazhatók meg az adott területeken ?

 10.  
 11. Vesse össze az Ön által ismert hálós idõtervezési technikák ( PERTtime, CPMtime, CPMcost, MPMtime, GTM ) nyújtotta modellezési lehetõségeket, alkalmazásuk korlátait !

 12.  
 13. Ismertesse az építési helyszín berendezésének alapvetõ szempontjait ( ellátó hálózatok, tároló helyek, segédüzemek, idõbeliség, stb. ) ! Hogyan befolyásolják a munkaterület kialakítását az építmény sajátosságai ( vonalas, pontszerû, zöldmezõs, mûködés alatti, stb. ) ?

 14.  
 15. Ismertesse az építési helyszín ideiglenes közmû-ellátásának ( út, víz, szennyvíz, elektromos energia, stb. ) tervezési-, méretezési szempontjait !

 16.  
 17. Ismertesse az alapvetõ építéshelyszini segédüzemek ( betonüzem, vas-, illetve ácstelep, stb. ) funkcióit, kialakításuk, méretezésük és elhelyezésük szempontjait !

 18.  
 19. Ismertesse az építéshelyszini tároló helyek fajtáit, kialakításuk, alkalmazásuk szempontjait ( tároló típusok, tárolandó anyagok, kialakítás, méretezés, elhelyezés ) !
 
 

ELLENÕRZÕ ELMÉLETI KÉRDÉSEK
VÁLLALKOZÁS AZ ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSBEN
 C. TÁRGYBÓL, VIZSGÁRA TÖRTÉNÕ FELKÉSZÜLÉSHEZ


 1. Ismertesse a Közbeszerzési Törvény szerint a vállalatbaadás módjait, törvényi feltételeit, az eljárás lebonyolításának menetét !

 2.  
 3. Milyen dokumentumok szabályozzák a versenytárgyalásos vállalatbaadást a hazai és a nemzetközi gyakorlatban ? Ismertesse ezek felépítését, tartalmuk fõbb vonásait !

 4.  
 5. Versenytárgyalásos vállalatbaadás esetén milyen dokumentációkat készít a kiíró, illetve az ajánlatadó ? Ismertesse részletesen ezek felépítését és tartalmát !

 6.  
 7. Az építési szerzõdés milyen alapvetõ adatokat tartalmaz ? Mindezeken kívül milyen feltételeket célszerû külön feltételként szerepeltetni a megrendelõ, illetve a kivitelezõ érdekében ?

 8.  
 9. Az építési költségek meghatározásához milyen norma-normatíva rendszerek alkalmazására van mód a magyarországi vállalatbaadás esetén ? Mit tartalmaznak ezek, milyen a felépítésük, mi módon használhatók ? Ezek hiányában milyen módszereket ismer az erõforrásnormák meghatározására ?

 10.  
 11. Ismertesse az építõipari árképzés módját, az alkalmazott költségvetési rendszereket !

 12.  
 13. Kik az építés közvetlen lebonyolításában résztvevõk ? Ismertesse feladataikat részletesen !

 14.  
 15. Mi az építésbiztosítás feladata ? Milyen módjait ismeri, azok milyen kockázatokra adnak fedezetet ? A megrendelõ milyen formában követelheti meg ezek meglétét ?

 16.  
 17. Ismertesse a létesítmény elkészülte utáni teendõket, az elvégzendõ feladatokat, az eljárás menetét, az elkészítendõ dokumentumokat, a felelõsök szerepét !

 18.  
 19. Ismertesse az árváltozások figyelembevételének lehetõségeit, ezek hatását, megbízhatóságát, a számítás módjait !
 
 

ELLENÕRZÕ ELMÉLETI KÉRDÉSEK
VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
 C. TÁRGYBÓL, VIZSGÁRA TÖRTÉNÕ FELKÉSZÜLÉSHEZ


 1. Ismertesse a gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályokat !

 2.  
 3. Melyek a jogi személyiségek nélküli gazdasági társaságok, és mik ezek fõbb ismérvei ?

 4.  
 5. Részletesen ismertesse egy kft. alapításának folyamatát !

 6.  
 7. Ismertesse a részvénytársaság legfontosabb jellemzõit !

 8.  
 9. Ismertesse a hazai adórendszer fõbb összetevõit, vonásait !

 10.  
 11. Ismertesse a társasági adóval kapcsolatos fontosabb szabályokat !

 12.  
 13. Ismertesse az általános forgalmi adóval kapcsolatos fontosabb szabályokat !

 14.  
 15. Mi a számvitel célja, és ezt a célt mi módon kell elérnie ?

 16.  
 17. Ismertesse az éves mérleg tartalmát és felépítését !

 18.  
 19. Ismertesse a gazdasági társaságok társadalombiztosítással kapcsolatos feladatait !
 
 

ELLENÕRZÕ ELMÉLETI KÉRDÉSEK
MÉRNÖK-GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK
 C. TÁRGYBÓL, VIZSGÁRA TÖRTÉNÕ FELKÉSZÜLÉSHEZ


 1. Ismertesse és értelmezze a kamat fogalmát, fajtáit és azok összefüggéseit ! Milyen gazdasági- és piacpolitikai tényezõk befolyásolhatják a kamatok mértékét ? Milyen gazdasági hatásai lehetnek a ( hitel-, illetve betéti ) kamatok változásainak ?

 2.  
 3. Ismertesse a jelenérték- és a jövõérték fogalmát ! Mutassa be a meghatározásukra használatos matemetikai összefüggéseket a nevezetesebb pénzáramlat-típusok esetére !

 4.  
 5. Értelmezze a megtérülési ráta és a megtérülési idõ fogalmát, illetve "fajtáit" ! Mutasson be néhány módszert meghatározásukra !

 6.  
 7. Milyen módszereket ismer mûszakilag egyenértékû alternatívák gazdasági összemérésére ? Melyik módszert milyen szemléletbõl ( kinek a szemszögébõl ) alkalmazná ?

 8.  
 9. Milyen grafikus módszereket ismer gazdasági alternatívák értékelésére-, illetve összevetésére ? Említsen példát az egyes diagramok tipikus alkalmazási területeire !

 10.  
 11. Milyen gazdasági összehasonlító módszerekkel mérhetõk össze a mûszakilag egyenértékû, de eltérõ élettartamú beruházási alternatívák ?

 12.  
 13. Ismertesse és értelmezze az amortizáció fogalmát ! Mutasson be néhány "költségleírási" típust ! Milyen kapcsolatban áll az amortizáció az eszközpark mûszaki-technikai színvonalával ?

 14.  
 15. Hogyan befolyásolhatja a gazdasági összevetések eredményét a finanszírozáshoz elérhetõ hitelek kamata, illetve aránya a saját tõkéhez képest ? Milyen hiteltörlesztési ( ütemezési ) alap-konstrukciókat ismer ?

 16.  
 17. Mik a portfólió elmélet alap-ötletei ? Mit értünk egymást kölcsönösen kizáró, illetve egyidejûleg megvalósítható befektetések alatt ? Mit képvisel a kamat ? Mik lehetnek a befektetések célfüggvényei ?

 18.  
 19. Ismertesse a mérnök-gazdasági számítások helyét- és szerepét a mûszaki-beruházási döntések meghozatalában ! Mit ért redukálható- és nem redukálható tényezõk fogalma alatt ?